Tillämpning av dataskyddet vid Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet har granskat och uppdaterat sin praxis för behandling och information av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016). Förordningen tillämpas från och med 25.5.2018.

Enligt förordningen ska dataskyddsprinciperna iakttas vid all behandling av personuppgifter. Meteorologiska institutet behandlar sina personuppgifter lagenligt och transparent. Information om användningen av personuppgifter sker bland annat med hjälp av dataskyddsbeskrivningar. Uppgifterna används endast för det ändamål som de ursprungligen samlats in för. Meteorologiska institutet lagrar uppgifterna under den tid som lagen föreskriver eller så länge det är nödvändigt.

Den registeransvariges kontaktuppgifter: Meteorologiska institutet PB 503 00101 Helsingfors

Dataskyddsombud: Jaana Palmunoksa tfn 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

Begäran om personuppgifter

Den registrerade har rätt att granska sina personuppgifter. Begäran om personuppgifter ska skickas till Meteorologiska institutets postadress eller per e-post till kirjaamo@fmi.fi. Då man ber om uppgifter ska man ange nödvändiga omständigheter såsom namn, adress, i anslutning till vilket ärende man vill kontrollera uppgifterna och för vilken tidsperiod uppgifterna gäller. Den registeransvarige ger personuppgifterna endast till den registrerade själv.