Lista över de som bjuds in till Världsmeteorologidagen dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

1. Den registeransvarige Meteorologiska institutet PB 503 (Erik Palméns plats 1) 00101 HELSINGFORS 
tfn 029 539 2141 kirjaamo@fmi.fi

2. Kontaktperson för registret sihteerit(at)fmi.fi

3. Dataskyddsombud Jaana Palmunoksa tfn 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Registrets namn Lista över de som bjuds in till Världsmeteorologidagen

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter Skicka inbjudningar till Världsmeteorologidagens ceremoni

6. Rättslig grund för behandlingen Samtycket kan återkallas genom att meddela detta till adressen sihteerit(at)fmi.fi eller Meteorologiska institutet/Förvaltningen, PB 503, 00101 Helsingfors.

7. Registrets datainnehåll I registret kan man behandla följande uppgifter: namn, postadress, e-postadress.

8. Regelmässiga uppgiftskällor Meteorologiska institutets anställningsregister. Uppgiftskällan kan också vara den registrerade själv.

9. Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper Mottagarna av uppgifterna är anställda vid Meteorologiska institutet som deltar i sändningen av inbjudningarna till Världsmeteorologidagen. Uppgifterna överlåts inte vidare.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES Ingen regelmässig överlåtelse eller överföring av uppgifter utanför EU eller EES.

11. Principer för skydd av registret Registret finns i digitalt format i datasystemet. Rätten att använda registeruppgifter som sparats elektroniskt förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord. Meteorologiska institutets anställda, vars arbetsuppgifter förutsätter tillgång till uppgifterna har rätt att behandla personuppgifter och åtkomst till registret.

12. Period under vilken personuppgifterna lagras eller kriterier som används för att fastställa denna period Uppgifterna lagras så länge de behövs för sitt ändamål, dvs. för att skicka inbjudningarna. Om festen slutligen inte ordnas eller praxis för inbjudan ändras förstörs uppgifterna omedelbart. Enligt Meteorologiska institutets plan för informationsstyrning arkiveras eller lagras sådana register inte efter att ändamålet har upphört.

13. Den registrerades rättigheter Begäran om att utöva den registrerades rättigheter ska skickas till adressen: sihteerit(at)fmi.fi

  • Rätt till tillgång till personuppgifter

  • Rätt att rätta uppgifter

  • Rätt att radera uppgifter

  • Rätt att begränsa behandlingen

  • Rätt att göra invändning

14. Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Den registrerade har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om hen anser att behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne bryter mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser.