Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet producerar observations- och forskningsdata om atmosfären, närrymden och haven samt väder-, havs-, luftkvalitets- och klimattjänster för den allmänna säkerhetens, näringslivets och medborgarnas behov. Meteorologiska institutet hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Meteorologiska institutet:

 • tillhandahåller vädertjänster och fysikaliska havstjänster för behov med anknytning till landets allmänna säkerhet, trafiken, näringslivet och medborgarna

 • inhämtar och administrerar tillförlitlig information om atmosfärens och havens fysikaliska tillstånd och kemiska sammansättning, klimatet samt vilken inverkan dessa har på olika delområden av det finländska samhället och internationellt

 • bedriver och främjar meteorologisk forskning, fysikalisk havsforskning, forskning som gäller polarområdena och rymden samt annan forskning med nära anknytning till sektorn

 • varnar för förändringar i vädertillståndet och havets fysikaliska tillstånd som medför fara

 • ansvarar för prognoser som gäller farliga ämnen i atmosfären och relaterade varningar när detta inte ingår i någon annan myndighets uppgifter

 • tillhandahåller tjänster inom sin sektor, i synnerhet flygvädertjänster, för att trygga försvaret och säkerställa försvarsmaktens övriga verksamhet såväl under normala förhållande som vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden

 • ansvarar för att upprätthålla och kontinuerligt tillhandahålla väder- och havsinformation samt strömnings- och drivningsprognoser för räddningsväsendet och sjöräddningen

 • stöder andra myndigheters verksamhet vid naturfenomen som förorsakar störningar och vid naturkatastrofer

 • utvecklar och upprätthåller nya mätnings- och modelleringsmetoder för användning inom väder-, havs-, klimat- och rymdtjänster samt vetenskaplig forskning

 • tillhandahåller på beställning sakkunnigtjänster som huvudsakligen har anknytning till myndighetsuppgifter inom den egna sektorn

 • deltar i internationellt samarbete med anknytning till institutets uppgifter, tillhandahåller observationsmaterial för internationellt bruk samt representerar Finland i internationella organisationer inom sektorn.

Meteorologiska institutet grundades 1838 och sitt nuvarande namn fick det år 1968.

I förvaltningshänseende lyder institutet under kommunikationsministeriet.