Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutets uppgift är att producera högklassig observations- och forskningsinformation om atmosfären och haven. Denna kunskap förenar institutet till tjänster som produceras effektivt för att befrämja den allmänna tryggheten samt människornas och miljöns välmående genom beaktande av beredskapsbehoven.

Meteorologiska institutet:

 • tillhandahåller vädertjänster och fysikaliska havstjänster för behov med anknytning till landets allmänna säkerhet, trafiken, näringslivet och medborgarna

 • inhämtar och administrerar tillförlitlig information om atmosfärens och havens fysikaliska tillstånd och kemiska sammansättning, klimatet samt vilken inverkan dessa har på olika delområden av det finländska samhället och internationellt

 • bedriver och främjar meteorologisk forskning, fysikalisk havsforskning, forskning som gäller polarområdena och rymden samt annan forskning med nära anknytning till sektorn

 • varnar för förändringar i vädertillståndet och havets fysikaliska tillstånd som medför fara

 • ansvarar för prognoser som gäller farliga ämnen i atmosfären och relaterade varningar när detta inte ingår i någon annan myndighets uppgifter

 • tillhandahåller tjänster inom sin sektor, i synnerhet flygvädertjänster, för att trygga försvaret och säkerställa försvarsmaktens övriga verksamhet såväl under normala förhållande som vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden

 • ansvarar för att upprätthålla och kontinuerligt tillhandahålla väder- och havsinformation samt strömnings- och drivningsprognoser för räddningsväsendet och sjöräddningen

 • stöder andra myndigheters verksamhet vid naturfenomen som förorsakar störningar och vid naturkatastrofer

 • utvecklar och upprätthåller nya mätnings- och modelleringsmetoder för användning inom väder-, havs-, klimat- och rymdtjänster samt vetenskaplig forskning

 • tillhandahåller på beställning sakkunnigtjänster som huvudsakligen har anknytning till myndighetsuppgifter inom den egna sektorn

 • deltar i internationellt samarbete med anknytning till institutets uppgifter, tillhandahåller observationsmaterial för internationellt bruk samt representerar Finland i internationella organisationer inom sektorn.

Meteorologiska institutet grundades 1838 och sitt nuvarande namn fick det år 1968.

I förvaltningshänseende lyder institutet under kommunikationsministeriet.