Meteorologiska institutets journalistregister dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

1. Den registeransvarige Meteorologiska institutet PB 503 (Erik Palméns plats 1) 00101 HELSINGFORS tfn 029 539 1000 kirjaamo@fmi.fi

2. Kontaktperson i ärenden angående registret Nina Kukkurainen tfn 029 539 2121 nina.kukkurainen@fmi.fi

3. Dataskyddsombud Jaana Palmunoksa tfn 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Registrets namn Meteorologiska institutets kommunikationsgrupps register över mediekontakter

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är: sändning av förfrågningar eller undersökningar

6. Rättslig grund för behandlingen Behandlingen av personuppgifter grundar sig på institutets lagstadgade skyldighet. Institutets uppgift är att producera väder-, havs- och klimattjänster för den allmänna säkerheten och för näringslivets och medborgarnas behov (Lag om Meteorologiska institutet 212/2018, 1 §). En myndighet skall dessutom informera om sin verksamhet och sina tjänster samt om de rättigheter och skyldigheter som enskilda människor och sammanslutningar har i ärenden som anknyter till dess verksamhetsområde. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, 20 §).

Mediesamarbetet är en central del av Meteorologiska institutets verksamhet. Mediesamarbetet främjar verksamhetens effektivitet och informationsförmedlingen till medborgarna. Mediernas roll är viktig till exempel när det gäller att förmedla information till medborgare om väderlek och förhållanden som orsakar fara. Meteorologiska institutet vill utveckla och upprätthålla en aktiv relation till medierna och utveckla mediesamarbetet. Därför frambringasjournalisternas åsikter om samarbetet regelbundet, för att utveckla samarbetet och verksamheten.

7. Registrets datainnehåll I registret kan följande uppgifter behandlas: personens kontaktuppgifter: namn, arbetsadress, telefonnummer, arbetsrelaterad e-post, organisation, uppgiftsbeteckning

8. Regelmässiga uppgiftskällor Uppgifterna samlas in från offentliga källor.

9. Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper Personuppgifterna tas emot av institutets kommunikationsgrupp, som är underställd kommunikationsdirektören. Personuppgifter kan lämnas ut till underleverantörer som utför kommunikationsuppdrag (t.ex. undersökning om anseende eller intressentgruppsundersökning) under den tid uppdraget genomförs.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES Ingen regelmässig överlåtelse eller överföring av uppgifter utanför EU eller EES.

11. Principer för skydd av registret Uppgifterna samlas i en fil som endast behandlas i organisationsspecifika nätverk som är skyddade med brandvägg och som förutsätter identifiering och lösenord.

12. Period under vilken personuppgifterna lagras eller kriterier som används för att fastställa denna period Uppgifterna lagras i högst 3 år, varefter registret sammanställs på nytt.

13. Den registrerades rättigheter Den registrerade har tillgång till följande rättigheter: - Rätt till tillgång till personuppgifter - Rätt att rätta uppgifter - Rätt att radera uppgifter - Rätt att begränsa behandlingen - Rätt att göra invändningar Begäran ska göras på adressen: kirjaamo@fmi.fi

14. Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Den registrerade har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om hen anser att behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne bryter mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser.