Tillgänglighet för Meteorologiska institutet

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Meteorologiska institutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen kirjaamo@fmi.fi.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetstillsyn www.tillgänglighetskrav.fi webbtillganglighet@rfv.fi Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

  • En del grafiker har oklara textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)

  • Nättjänsten innehåller en del oklara länktexter. (WCAG 2.4.4)

  • Markörens steg- och läsordning är inte till alla delar logisk. (WCAG 2.4.3)

  • Färgkontrastkraven uppfylls inte i alla diagram. (WCAG 1.4.11)

  • Nättjänstens semantiska struktur är inte till alla delar klar. Tabeller har använts till att placera innehåll. En del sidor saknar rubrikhierarki. Struktur meddelas genom visuella egenskaper, såsom text markerad med fet stil, men inte datorstyrt. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

  • En del av innehållet och funktionaliteten, till exempel sökresultaten, är inte tillgängligt med tangentbord. (WCAG 2.1.1)

  • Nättjänsten innehåller engelska termer vars språk inte är korrekt markerad. (WCAG 3.1.2)

  • Alla grafiska komponenter är inte datorstyrt begripliga. Lokalvädrets sökfunktion och sökrutans radering fungerar inte fullständigt logiskt med skärmläsare eller motsvarande hjälpmedel. Nättjänsten innehåller knappar som saknar datorstyrt begripliga, entydiga namn. Att innehållet ändras dynamiskt meddelas inte med hjälpmedelteknologi. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)

  • I nättjänstens genomförande har märkspråket inte använts helt enligt bestämningarna. (WCAG 4.1.1)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem 2021 – 2022.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven

Nättjänsten erbjuder kartbaserad meteorologisk information. Enligt lagen behöver kartor och karttjänster inte uppfylla tillgänglighetskraven. Nättjänsten erbjuder videoinnehåll, vars textning och syntolkning inte uppfyller tillgänglighetskraven. Videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver enligt lagen inte raderas eller göras tillgängligt i efterskott.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 2.6.2020. Detta utlåtande har upprättats 21.9.2020. Detta utlåtande uppdaterades senast 8.6.2021. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 Tillgänglighetskrav-webbsidor