Tillgänglighet för Meteorologiska institutet

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Meteorologiska institutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen kirjaamo@fmi.fi.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetstillsyn www.tillgänglighetskrav.fi webbtillganglighet@rfv.fi Telefonväxel 0295 016 000

Detaljerad information om den tekniska tillgängligheten

Webbtjänsten är inte ännu tillgänglig i sin helhet. Webbtjänstens tillgänglighet förbättras genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete och avhjälpning av brister. I webbtjänsten presenteras visualiseringar tabeller och animationer som baseras på mycket omfattande statistiska datalager och som ska göra det enklare att uppfatta helheten. Den teknik som används för att producera dessa baseras delvis på externa programbibliotek som producerats av tredje parter och Meteorologiska institutet kan inte påverka tillgänglighetsegenskaperna för dessa programbibliotek. Meteorologiska institutet strävar efter att göra innehållet tillgängligt för alla genom att använda teknik som stöder tillgänglighet så bra som möjligt, om sådan teknik tillhandahålls. Meteorologiska institutet strävar efter att tillhandahålla en tillgänglig version av data när ovan nämnda visualiseringar inte kan genomföras så att de är tillgängliga. De bristfälliga delarna av innehållet som räknas upp nedan är i huvudsak tillgängliga, men de upptäckta bristerna gäller i tillämplig utsträckning en viss användargrupp och/eller tekniska hjälpmedel.

Tillgänglighetsbrister har upptäckts beträffande följande innehåll och funktioner:

 • Alla funktionaliteter och innehåll på webbplatsen är inte hanterbara via ett gränssnitt för tangentbord. Till exempel läser skärmläsare varningarna i textformat på ”Varningssidan” på ett inkonsekvent sätt (WCAG 2.1.1, 4.1.2)

 • En del av grafiken har ett inexakt eller bristfälligt textalternativ (WCAG 1.1.1)

 • På webbplatsen finns det rörelser, blinkningar eller skrollningar för vilka det inte erbjuds någon mekanism för användaren att pausa, stoppa eller dölja dessa, eller så är det svårt att genomföra detta (WCAG 2.2.2)

 • Namn, roll eller tillstånd för vissa komponenter i användargränssnittet har inte klart tydliggjorts för tekniska hjälpmedel (WCAG 4.1.2)

 • Felaktigt och använt märkspråk i rubriker på enskilda sidor uppfyller inte specifikationen helt (WCAG 1.3.1, 2.4.6, 4.1.1)

 • Textstorleken i webbtjänsten följer inte inställningarna i användarens webbläsare eller kan inte förstoras utan att man förlorar innehåll eller funktionaliteter (WCAG 1.4.4)

 • En del av länkarna i webbtjänsten tar användaren till en extern webbplats eller laddar ner en bilagefil utan att användaren informeras om detta (WCAG 3.2.4)

 • Alla element i användargränssnittet kan inte identifieras av program. Vissa element saknar en beskrivning som identifierar elementet för tekniska hjälpmedel. Innehåll som uppdateras dynamiskt informerar inte alltid tekniska hjälpmedel. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

 • När man har aktiverat visningsläge med hög kontrast i operativsystemets tillgänglighetsfunktioner försvinner en del av informationen eller elementen i användargränssnittet utom synhåll (WCAG 1.4.1, 2.4.7)

 • Innehåll har presenterats i ett format som baseras på sensoriska kännetecken vilket gör det innehållet mer svårtillgängligt för användare som använder sig av hjälpmedel. Till exempel innehåller temperaturgrafen i Klimat-avsnittet element som kan gås igenom ett för ett med tangentbordet, men innehållet i grafen är inte i ett format som en användare med skärmläsare kunde förstå. (WCAG 1.3.2, 1.3.3, 3.2.4)

 • I webbtjänsten finns det ställvis engelskspråkigt innehåll utan att språket skulle ha angetts tillbörligt (WCAG 3.1.1, 3.1.2)

PDF-filer

På webbplatsen finns PDF-filer som publicerats eller länkats till efter den 23 september 2018, som publicerats av Meteorologiska institutet och som innehåller brister i tillgängligheten. PDF-filerna kan till exempel vara Meteorologiska institutets forskningspublikationer.

Exempel på eventuella brister:

 • Filerna kan innehålla visuella element och diagram som saknar textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)

 • Filerna kan innehålla formateringsbrister, såsom tomma radbyten och rubriker som inte är markerade med rubrikstil. (WCAG 1.3.1)

 • Det kan finnas brister i filernas tabellstrukturer. (WCAG 1.3.1)

 • Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel kan filernas rubriker eller språkdefinitioner saknas. (WCAG 4.1.2, 3.1.2)

Meteorologiska institutet ger publikationernas upphovsmän anvisningar och utbildning i skapandet av tillgängliga PDF-filer.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll

I webbtjänsten tillhandahålls kartbaserad väderinformation. Enligt lagen behöver kartor och karttjänster inte uppfylla tillgänglighetskraven.

I webbtjänsten tillhandahålls videor som inte uppfyller tillgänglighetskraven med avseende på undertexter och syntolkning. Videoinnehåll som har publicerats före 23.9.2020 behöver enligt lagen inte göras tillgängligt i efterhand eller avlägsnas från webbplatsen.

Hur har vi testat webbplatsen?

Observationerna i detta tillgänglighetsutlåtande baserar sig på en tredjepartsbedömning av huruvida webbtjänsten uppfyller kraven i lagen.

Webbplatsen är publicerad 2.6.2020. Detta utlåtande har upprättats 21.9.2020. Detta utlåtande uppdaterades senast 8.5.2023. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 Tillgänglighetskrav-webbsidor