Observationsdataregister dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) Dataskyddslagen (1050/2018)

1. Den registeransvarige Meteorologiska institutet PB 503, Erik Palméns plats 1, 00101 Helsingfors tfn 029 539 2141, kirjaamo@fmi.fi

2. Kontaktperson för registret Vesa Kurki vesa.kurki@fmi.fi

3. Dataskyddsombud Jaana Palmunoksa tfn 029 539 2310, jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Registrets namn Meteorologiska institutets register för information om observationer

5. Syfte med behandling av personuppgifter Syftet med behandlingen av personuppgifter är att administrera och koordinera uppgifter i anknytning till skötsel och underhåll av observationsstationer. Personuppgifter måste lämnas för att observationsstationen ska kunna underhållas.

6. Rättslig grund och ändamålet med behandlingen av personuppgifter Lag om Meteorologiska institutet 212/2018.

7. Registrets datainnehåll Följande uppgifter samlas in om personer som är knutna till observationsstationerna:

  • Namn

  • Adress

  • Telefonnummer

  • E-postadress

8. Regelmässiga datakällor Uppgifterna som lagras i registret erhålls från den registrerade och från avtalet mellan Meteorologiska institutet och den som sköter stationen.

9. Regelmässig overlåtelse av uppgifter Uppgifterna används endast av de personer som ansvarar för observationsstationernas underhåll vid Meteorologiska institutet. Uppgifterna överlåts inte till utomstående.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

11. Principerna för skyddande av register Uppgifterna ligger på servrar i skyddade utrymmen. Uppgifterna lagras i en databas som endast personer som är behöriga att behandla dem har åtkomst till. Användarna identifieras baserat på ett användarnamn och lösenord. Uppgifterna modifieras via en skyddad anslutning.

12. Lagringstid eller fastställningskriterier för personuppgifter Det är en skyldighet att lagra uppgifterna permanent.

13. Den registrerades rättigheter Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvariga om åtkomst till sina personuppgifter.

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av oriktiga eller felaktiga uppgifter om den registrerade.

Begäran skickas till: kirjaamo@fmi.fi

14. Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten avseende behandlingen av personuppgifter.

15. Övrig information Uppgifter avseende betalning av de registrerades arvoden administreras av personalenheten vid Meteorologiska institutet.