Meteorologiska institutets väderapplikation dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)

1. Den registeransvarige Meteorologiska institutet PB 503, Erik Palméns plats 1, 00101 Helsingfors tfn 029 539 2141, kirjaamo@fmi.fi

2. Kontaktperson för registret Ismo Karjalainen tfn 029 539 2106, ismo.karjalainen@fmi.fi

3. Dataskyddsombud Jaana Palmunoksa tfn 029 539 2310, jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Registrets namn Meteorologiska institutets väderapplikation och funktionen Egna observationer

5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter Ändamålet med uppgifterna är att av frivilliga samla in information om väderobservationer: vad, var och när händer det i anslutning till vädret? Observationerna utnyttjas bl.a. för kortsiktiga prognoser och vädervarningar samt för forskningsändamål.

Tagg för egna observationer identifierar den enhet där applikationen har installerats och en observation har gjorts. Ändamålet med genereringen av denna enhetsidentifierare är att systemet ska kunna registrera hur många observationer som gjorts med varje enhet. För inloggade användare baserar sig motsvarande information på deras telefonnummer. Användarna ser inte varandras taggar eller telefonnummer.

Applikationen använder geografisk information för att förmedla väderinformation till användarens position och för att fastställa positionen för observationen i Egna observationer. Bakgrundspositionering behövs för applikationens gränssnittskomponent (widget). Geografisk information förmedlas inte till tredje parter.

Användningen av väderapplikationen förutsätter inte att man skickar egna observationer.

6. Rättslig grund för behandling Samtycke av den som skickat observationer

7. Registrets datainnehåll Enhetsidentifierare (slumpmässig teckensträng som genererats av applikationen), tids- och geografisk information, observation, fält för tilläggsuppgifter (frivilligt) samt separat telefonnummer för inloggade användare och den inloggade användarens namn (frivilligt), stad/kommun (frivilligt), land (frivilligt), e-postadress (frivilligt) samt fotografier som skickats till Meteorologiska institutet (frivilligt).

8. Regelmässiga uppgiftskällor Användare av applikationen

9. Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper Anställda vid Meteorologiska institutet vars arbetsuppgifter förutsätter granskning av observationer som producerats i väderapplikationen.

Dessutom eventuella samarbetspartner till Meteorologiska institutet, med vilka observationer kan delas i forskningssyfte eller för att beskriva en vädersituation. I dessa fall utlämnas inte uppgifter om enhetsidentifierare eller telefonnummer till utomstående.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES I applikationen används tjänsten Google Firebase för att autentisera användare och spara egna observationer. För tjänsten använder vi Firebasen Authentication, Cloud Functions for Firebase, Cloud Storage for Firebase och Cloud Firestore. Mer information om Google Firebase -tjänstens dataskydd finns här: https://firebase.google.com/support/privacy

11. Principer för skydd av registret De personer som är anställda vid Meteorologiska institutet och vars arbetsuppgifter förutsätter tillgång till uppgifterna har rätt att behandla personuppgifterna. Vem som helst kommer inte åt uppgifterna, användarnamn och lösenord krävs för att få tillgång till dem.

12. Period under vilken personuppgifterna lagras eller kriterier som används för att fastställa denna period Uppgifterna lagras så länge de behövs för det ändamål för vilket de har samlats in, t.ex. för att undersöka observationer.

13. Den registrerades rättigheter Användarna har rätt att få veta om uppgifter om dem eventuellt har sparats i systemet och vid behov begära att de raderas.

Uppgifterna kan eventuellt överföras från ett system till ett annat. Om uppgifter överförs utanför Meteorologiska institutet raderas de uppgifter som specificerar personerna/enheterna, dvs. enhetsidentifieraren, och för inloggade användare dessutom telefonnumret. Då är den som gjort observationen okänd.

Användaren har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Användaren kan motsätta sig behandlingen av personuppgifter.

14. Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Användaren har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om hen anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

15. Övrig information Se Presentationssidan för funktionen Egna observationer: https://ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot