Meteorologiska institutets väderapplikation dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)

1. Registeransvarig Meteorologiska institutet PB 503, Erik Palméns plats 1, 00101 Helsingfors tfn 029 539 2141, kirjaamo@fmi.fi

2. Kontaktperson för registret Teemu Sirviö tfn 029 539 6017 teemu.sirvio(at)fmi.fi

3. Dataskyddsombud Jaana Palmunoksa tfn 029 539 2310 jaana.palmunoksa(at)fmi.fi

4. Registerns namn Meteorologiska institutets väderapplikation

5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter Applikationen använder platsinformation för att överföra väderdata baserat på användarens plats.

6. Rättslig grund för behandling Lagstadgad skyldighet.

7. Registrets innehåll IP-adress för enheten som hämtar väderinformation, tid- och platsdata.

8. Regelbundna datakällor Appanvändare.

9. Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter Företagets anställda vars arbetsuppgifter kräver att de granskar applikationens loggdata.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES Appens data överförs inte utanför EU eller EES.

11. Principer för registrets skydd Endast företagets personal vars arbetsuppgifter kräver det har rätt att behandla personuppgifter. Inte bara någon kan få tillgång till uppgifterna; de skyddas bakom användarnamn och lösenord.

12. Lagringstid för personuppgifter eller kriterier för att definiera den Data behålls så länge det behövs för det ändamål det samlades in för, men inte längre än två år.

13. Den registrerades rättigheter Användare har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

14. Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet Användare har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om de anser att behandlingen av deras personuppgifter bryter mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

2.10.2023