Dataskyddsbeskrivning för responsblanketten

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

1. Den registeransvarige Meteorologiska institutet PB 503 (Erik Palméns plats 1) 00101 HELSINGFORS tfn 029 539 2141 kirjaamo@fmi.fi

2. Person som ansvarar för registerärenden och kontaktperson chefredaktör för webbtjänsten Tuija Vuorinen tfn 029 539 2234 tuija.vuorinen@fmi.fi

3. Dataskyddsombud Jaana Palmunoksa (fr.o.m. 1.1.2020) tfn 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Registrets namn Responsblankett på Meteorologiska institutets webbplats

5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter Via Meteorologiska institutets webbtjänst är det möjligt att skicka respons, frågor och kommentarer till Meteorologiska institutet. Om den som skickat responsen vill ha svar på sitt meddelande ska avsändaren ange sin e-postadress.

6. Registrets datainnehåll Uppgifter som avsändaren av responsen meddelat: - namn (inte obligatoriskt) - e-postadress (inte obligatoriskt)

7. Rättslig grund för behandling Behandlingen av personuppgifterna grundar sig på samtycke. Uppgifterna i registret hämtas endast från användarna av responsblanketten.

8. Regelmässiga informationskällor De uppgifter som sparats i registret fås av de som använder responsblanketten.

9. Mottagare av personuppgifter eller mottagargrupper Uppgifterna i registret behandlas endast av de personer vid Meteorologiska institutet vars arbetsuppgifter förutsätter tillgång till uppgifterna. Uppgifterna i registret över beställare används endast för att besvara respons. Uppgifterna i registret lämnas inte ut eller säljs inte till utomstående.

10. Överföring av personuppgifter till tredjeländer Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

11. Principer för skydd av registret Uppgifterna i registret behandlas endast av personer med uppgifter som förutsätter tillgång till dessa uppgifter.

12. Period under vilken personuppgifterna lagras eller kriterier som används för att fastställa denna period Uppgifterna lagras i regel endast tills responsen har besvarats. Efter att responsen har besvarats raderas meddelandena och kontaktuppgifterna.

13. Den registrerades rättigheter Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne själv. Man får tillgång till uppgifterna genom att skicka en begäran till e-postadressen viestinta@fmi.fi.

14. Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Den registrerade har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om hen anser att behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne bryter mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser.