Meteorologiska institutets mobilapplikation Ukkosvahti dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)

1. Den registeransvarige Meteorologiska institutet PB 503, Erik Palméns plats 1, 00101 Helsingfors tfn 029 539 2141, kirjaamo@fmi.fi

2. Kontaktperson för registret Teemu Sirviö tfn 029 539 6017 teemu.sirvio@fmi.fi

3. Dataskyddsombud Jaana Palmunoksa tfn 029 539 2310, jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Registrets namn Meteorologiska institutets mobilapplikation Ukkosvahti

5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att fakturera tjänsten. Applikationen Ukkosvahti gör en anmälan till smarttelefonen när åska enligt prognosen närmar sig det uppföljningsområde som användaren själv har fastställt.

6. Rättslig grund för behandling Avtal (beställd tjänst)

7. Registrets datainnehåll Applikationen används med det inloggnings-ID som Meteorologiska institutet skickar efter att ha erhållit faktureringsuppgifterna. Inloggnings-ID kopplas till vissa faktureringsuppgifter som kan innehålla personuppgifter. Applikationen genererar en enhetsspecifik identifierare för varje enhet. Applikationen känner inte till användarens identitet, men följer enhetens position när användaren tillåter det, även när appen är stängd eller inte används. Användaren kan när som helst sluta använda applikationen genom att radera applikationen från sin telefon. Användare kan också när som helst återkalla samtycket till att följa enhetens position genom att ändra inställningarna i appen.

8. Regelmässiga uppgiftskällor Beställaren av tjänsten

9. Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper Anställda vid Meteorologiska institutet vars arbetsuppgifter förutsätter uppföljning av användningen av applikationen.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES Personuppgifter (faktureringsuppgifter i kombination med token-kod) överförs inte utanför EU/EES-området.

11. Principer för skydd av registret De personer som är anställda vid Meteorologiska institutet och vars arbetsuppgifter förutsätter tillgång till uppgifterna har rätt att behandla personuppgifterna. Vem som helst kommer inte åt uppgifterna, utan de finns tillgängliga bakom användarnamn och lösenord.

12. Period under vilken personuppgifterna lagras eller kriterier som används för att fastställa denna period Uppgifterna lagras så länge beställningen är i kraft och när fakturor i anslutning till beställningen är betalda.

13. Den registrerades rättigheter Användarna har rätt att få veta om uppgifter om dem eventuellt har sparats i systemet.

14. Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Användaren har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om hen anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser.