Meteorologiska institutets öppna data

En stor del av Meteorologiska institutets datamaterial är offentligt och fritt tillgängligt för allmänheten. Materialet är tillgängligt i maskinläsbar digital form.

Meteorologiska institutets öppna datamaterial

Meteorologiska institutets öppna data är indelat i tre olika delar:

 • observationer i realtid

 • tidserier över observationer och

 • prognoser.

Fullständig lista över öppna data (på finska).

Även Trafikledsverkets väderobservationer, Strålsäkerhetscentralens (STUK) observationer och kommunernas luftkvalitets observationer är fritt tillgängliga.

Observationer i realtid

Detta datamaterial består av kontinuerliga mätningar av atmosfärens eller havets tillstånd samt dess egenskaper. Mätningarna görs i huvudsak mer än en gång per dag vid mätstationen eller i dess omedelbara närhet.

 • Vågobservationer och andra vågbojsobservationer

 • Vattenståndsobservationer

 • Väderobservationer

 • Solstrålningsobservationer

 • Blixtobservationer

 • Väderradar

 • Väderobservationer i vertikal profil, observerade med hjälp av en vädermast

 • Luftkvalitetsobservationer

 • Meteorologiska sonder, väderobservation från markytan till 25 km höjd

 • METAR, flygvädersobservationer

Tidserier över observationer

Detta datamaterial består av tidserier över väderobservationer samt olika beräknade värden. Exempelvis beräknade medel- eller extremvärden för olika tidsperioder finns till förfogande.

 • Dygns- och månads observationer

 • Värden för jämförelse mellan väderobservationer och 30-årsklimatperioden (1981-2010).

Prognosmodeller

Detta datamaterial består av väder-, hav- och luftkvalitetsprognoser som beskriver atmosfärens och havets kommande tillstånd samt egenskaper. Prognoserna är oftast presenterade i gridformat.  En ny prognos ges minst en gång per dag.

 • Vädermodeller HARMONIE (MEPS) och ECMWF.

 • Luftkvalitetsmodeller SILAM och FMI-ENFUSER

 • NEMO modellsystemet består av en flödesmodell och en havsismodell

 • Prognosmodellen OAAS för vattenståndet

 • Klimatscenarier för 30-årsperioder 2010-2039, 2040-2069 och 2070-2099 (värden för den genomsnittliga temperaturen och nederbörden).

Varningar

Varningar i CAP-format. Mera information om varningar.

Tjänster som rör datamaterialet

Om kunden vill att Meteorologiska institutet söker och levererar datamaterial för kundens bruk, debiterar Meteorologiska institutet för de kostnader som leveransen av informationen medför. En avgift uppbärs för att skräddarsy datamaterial, för att producera tjänsterna och för användning av annat material än det öppna.

Meteorologiska institutet erbjuder rådgivning och konsulteringstjänster om datamaterialet. Man kan till exempel få hjälp och råd för hur man ska använda och hantera öppna data.