Meteorologiska institutets öppna data

Största delen av Meteorologiska institutets informationsmaterial är tillgängligt som öppna data. Informationsmaterialet är i maskinläsbart, digitalt format.

En stor del av Meteorologiska institutets datamaterial är offentligt och fritt tillgängligt för allmänheten.

Via gränssnittet för öppna data kan man avgiftsfritt ladda ner informationsmaterial som producerats av Meteorologiska institutet i maskinläsbar form. För att ladda ner data behövs i viss mån teknisk kompetens och för att använda data även information om meteorologi. Anvisningar finns både på finska och engelska. Anvisningarna på engelska är mer omfattande och tekniska. Det finns färre anvisningar på finska.

Utöver det material som Meteorologiska institutet producerar omfattar tjänsten för öppna data även Fintraffics observationer av vägväder, Strålsäkerhetscentralens mätningar samt kommunernas mätningar av luftkvaliteten.

Meteorologiska institutets öppna datamaterial

Meteorologiska institutets öppna data är indelat i tre olika delar:

 • observationer i realtid

 • tidserier över observationer och

 • prognoser.

Fullständig lista över öppna data (på finska). Särskilt användbar är tabellen och de texter som länkas till den.

Även Trafikledsverkets väderobservationer, Strålsäkerhetscentralens (STUK) observationer och kommunernas luftkvalitets observationer är fritt tillgängliga.

Observationer i realtid

Detta datamaterial består av kontinuerliga mätningar av atmosfärens eller havets tillstånd samt dess egenskaper. Mätningarna görs i huvudsak mer än en gång per dag vid mätstationen eller i dess omedelbara närhet.

 • Vågobservationer och andra vågbojsobservationer

 • Vattenståndsobservationer

 • Väderobservationer

 • Solstrålningsobservationer

 • Blixtobservationer

 • Väderradar

 • Luftkvalitetsobservationer

 • Meteorologiska sonder, väderobservation från markytan till 25 km höjd

 • METAR, flygvädersobservationer

Tidserier över observationer

Detta datamaterial består av tidserier över väderobservationer samt olika beräknade värden. Exempelvis beräknade medel- eller extremvärden för olika tidsperioder finns till förfogande.

 • Dygns- och månads observationer

 • Värden för jämförelse mellan väderobservationer och 30-årsklimatperioden (1981-2010).

Prognoser och prognosmodeller

Detta datamaterial består av väder-, hav- och luftkvalitetsprognoser som beskriver atmosfärens och havets kommande tillstånd samt egenskaper. Prognoserna är oftast presenterade i gridformat.  En ny prognos ges minst en gång per dag.

 • Vädermodeller HARMONIE (MEPS) och ECMWF.

 • Meteorologens väderprognos

 • Luftkvalitetsmodeller SILAM och FMI-ENFUSER

 • Vågprognoser

 • Vattenståndet- och flödesprognoser från NEMO modellsystemet

 • Havsismodell Helmi

 • Klimatscenarier för 30-årsperioder 2010-2039, 2040-2069 och 2070-2099 (värden för den genomsnittliga temperaturen och nederbörden).

Varningar

Varningar i CAP-format. Mera information om varningar.

Tjänster som rör datamaterialet

Meteorologiska institutet tillhandahåller avgiftsbelagd rådgivning och konsulttjänster i anslutning till datamaterial. Hjälp och råd finns till exempel för att använda och behandla öppna data. Kontakta oss.

Om kunden vill att Meteorologiska institutet söker och levererar datamaterial för kundens bruk, debiterar Meteorologiska institutet för de kostnader som leveransen av informationen medför. En avgift uppbärs för att skräddarsy datamaterial, för att producera tjänsterna och för användning av annat material än det öppna.