Evenemang och möten dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

1. Den registeransvarige Meteorologiska institutet PB 503 (Erik Palméns plats 1) 00101 HELSINGFORS 
tfn 029 539 2141 kirjaamo@fmi.fi

2. Kontaktperson för registret sihteerit(at)fmi.fi

3. Dataskyddsombud Jaana Palmunoksa tfn 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Registrets namn Deltagande i Meteorologiska institutets evenemang och möten

5. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter Personuppgifterna används för att administrera Meteorologiska institutets (MI:s) evenemang och möten. E-postadressen används eventuellt för att informera om kommande motsvarande evenemang och möten.

6. Rättslig grund för behandlingen Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, som erhålls i samband med anmälan till evenemang och möten.

Deltagande i evenemang och möten förutsätter att de personuppgifter som specificeras i denna beskrivning anges.

7. Registrets datainnehåll I samband med anmälan till evenemang och möten samlas bland annat följande in av deltagarna: - Namn - Uppgiftsbeteckning - Organisation - Land - E-postadress - Kontaktuppgifter - Dessutom eventuella tilläggsuppgifter om personen, såsom matbegränsningar

8. Regelmässiga uppgiftskällor Personens egen anmälan eller anmälan för organisationens kontaktperson.

9. Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper Uppgifterna samlas i huvudsak in i Meteorologiska institutets register, men anmälningar samlas också in via elektroniska tjänster. Det system som används framgår i samband med anmälan.

Uppgifterna i registret behandlas endast av de personer vid Meteorologiska institutet vars arbetsuppgifter förutsätter tillgång till uppgifterna. Personalen vid Meteorologiska institutets tjänsteleverantör har också tillgång till personuppgifterna. Tjänsteleverantören är behandlare av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, som ska följa de anvisningar som Meteorologiska Institutets gett denna om behandling av personuppgifter.

MI kan lämna ut personuppgifter vidare till samarbetspartnerna för att ordna evenemang.

Uppgifterna i registret lämnas inte ut eller säljs inte till utomstående.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

11. Principer för skydd av registret Uppgifterna finns i elektroniskt format på Meteorologiska institutets servrar.

I fråga om elektroniska tjänster lagras personuppgifterna i utkontrakterade tjänster.

12. Period under vilken personuppgifterna lagras eller kriterier som används för att fastställa denna period Personuppgifterna lagras under den tid som behövs för att Meteorologiska institutet ska kunna fylla i de ändamål för behandlingen som beskrivs i denna beskrivning.

13. Den registrerades rättigheter Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne själv.

Den registrerade har också rätt att rätta sina personuppgifter och att kräva att felaktiga uppgifter rättas eller att bristfälliga uppgifter kompletteras.

Dessutom har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke.

14. Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att man vid behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

15. Övrig information Tjänsteleverantören kan till exempel vara Webropol eller Lyyti. Tjänsteleverantören är personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen, som ska följa de anvisningar som Meteorologiska Institutets gett denna om behandling av personuppgifter.

Om evenemanget eller mötet ordnas i Dynamicums lokaler i Gumtäkt loggar deltagaren in i MI:s inloggningssystem för besökare för att få ett besökskort. Se systemets dataskyddsbeskrivning.