Livscykeln för vindfödda vågor

När vinden börjar blåsa på en lugn vattenyta får den vattnet att strömma, vilket orsakar turbulens i vattnet. Turbulensen, i sin tur, åstadkommer tryckskillnader, som får den släta vattenytan att brytas. Vinden kommer åt att ta tag i dessa "rynkor" och får dem att växa. Små vågor är till en början branta, men börjar sedan växa snabbare på längden än på höjden. Vattenytan är inte bara en passiv yta där vinden kan busa. En livlig sjögång med olika stora vågor förändrar faktiskt vindarna, som ger kraft åt vågorna.

Både i sjöar och på havet växer vågorna efter samma fysiklagar, förhållandena är bara annorlunda. På tillväxten av vågor inverkar, förutom vindhastigheten, i första hand vindens uthållighet och vilken väg den tar sig fram. Med det sistnämnda menas avståndet mellan stranden och vindens ovansida, eller allmännare, den väg som påverkas av vinden. När vindens uthållighet inte begränsar tillväxten, bestämmer vindens väg höjden på vågen. Även vattenområdets form och vattendjupet inverkar på vågtillväxten. Vågorna börjar påverkas av bottnen då vattendjupet är mindre än hälften av våglängden (sträckan mellan två på varandra följande vågkammar).

Vågor.
Vågor på Östersjön. Bild: Anni Jokiniemi.

Vattnets salthalt eller temperatur har inte någon egentlig betydelse, endast temperaturskillnaden mellan luften och vattnet har bevisats påverka vågornas tillväxt. Då vattnet är varmare än luften växer vågorna något snabbare än vid en omvänd situation. På hösten och vintern är vattnet oftast varmare än luften, men den svåra sjögången under den här säsongen beror huvudsakligen på att det då oftare förekommer hårda vindar än under sommarsäsongen.

När vinden mojnar är vågornas hastighet större än vindens och vinden kan inte mera ge energi åt vågorna: små vågor dämpas och stora omvandlas till dyningar. Även vågor som transporterats till platsen från en avlägsen storm kallas för dyningar. På oceaner kan dyningar färdas till och med tusentals kilometer utan att dämpas, tills de slutligen krossas på grund av det låga vattnet vid kusten och ibland orsakar mäktigt svall.

28.10.2021