Hav

Av jordens yta är ungefär 70 % täckt av hav som bildar en stor och enhetlig mantel över vår planet. Ändå är bara omkring 5 % av haven utforskade. Det sägs ofta att vi vet mer om rymden än om våra egna hav. Meteorologiska institutet bedriver havsforskning, utför observationer och ger prognoser huvudsakligen för Östersjön men också polarhaven.

Haven upptar ungefär 97 % av jordens vattenreserver, men på grund av havens salthalt kan detta vatten inte räknas till mänsklighetens direkta vattenresurser, dvs. som dricksvatten eller bevattningsvatten. Förändringarna i Antarktis och Grönlands ismassa som följd av smältning och frysning påverkar också direkt mängden vatten i haven. Stigande temperaturer förorsakar också värmeutvidgning i havsvattnet vilket ökar på havsvattnets volym och därmed får havsnivån att stiga. Havsströmmarna jämnar ut temperaturskillnaderna mellan ekvatorn och polarområdena och utgör därför en viktig del av jordens klimat. Därmed spelar världshaven en betydande roll i jordens energi-, vatten- och kolkretslopp.

Ungefär hälften av jordens livsformer är direkt beroende av haven. Haven ger oss mat, mediciner och mineraler. Vattenlederna till sjöss möjliggör effektiv transport av varor och människor över hela jorden.

Östersjön

Östersjön skiljer sig mycket från andra havsregioner. Den är i förbindelsen med Atlanten bara genom de danska sunden. Dess salthalt är mycket låg, bara ungefär en femtedel av världshavens salthalt. Östersjön är också mycket grund. Medeldjupet är cirka 54 meter, medan det genomsnittliga djupet i världshaven är hela 3,8 kilometer.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, vilket beror på näringsbelastning och långsam ventilation av djupvattnet. På grund av sitt nordliga läge fryser Östersjön åtminstone delvis varje år.

Arktiska havsområden

Gränsen för det arktiska havsområdet definieras enligt utbredningen av havsisen. Norra ishavet är ett hav omgivet av landmassor och har ett mer eller mindre permanent istäcke. De arktiska haven och isen är viktiga livsmiljöer för många arter.

Klimatförändringen har en stor effekt på de arktiska områdena, eftersom temperaturerna där har stigit dubbelt så mycket jämfört med genomsnittet för resten av jorden, med en minskad isutbredning som följd. När isen smälter, växer den ekonomiska användningen och sjötrafiken i de arktiska havsområdena, vilket i sin tur medför nya utmaningar för miljö och säkerhet.

Södra oceanen

Södra oceanen är havet som omger Antarktis. Havet är inte separerat från de andra världshaven av någon landmassa. Därför har den internationella hydrografiska organisationen IHO (International Hydrographic Organization) definierat havets norra gräns till den kalla Antarktiska cirkumpolarströmmen som strömmar från väst till öst. Den följer ungefär latituden 60°S.

En stor del av Södra oceanen är täckt av is varje år, och en del av den Antarktiska kusten är alltid istäckt. Istäckets årliga variation är här större än på Norra ishavet och isen är i medeltal tunnare. Klimatförändringen påverkar Södra oceanen på många sätt, men det har undersökts mindre än Norra ishavet på grund av de krävande förhållandena och långa avstånden.

Pingviner går på havsis. Bakom finns det öppet vatten och glaciär med raka kanter.
Södra oceanen nära Fimbuls ishylla. Bild: Jaakko Seppänen.

8.3.2023