Sjövädret på webben

I avsnittet Sjövädret och Östersjön finns observationer och prognoser för sjön. Undersidorna till karttjänsten Sjövädret visar noggrannare observationer och prognoser för olika storheter.

Sjövädret

Sjöväderkartan är avsedd särskilt för att på ett kartunderlag se de uppgifter om förhållandena som behövs då man ska röra sig till sjöss.

Exempel om sjöväder karta.

Med knapparna till vänster kan du zooma in och ut på kartan, koncentrera kartan till den egna enhetens läge, visa hamnar och fyrar på kartan samt se färgförklaringar för väder- och havsstorheter.

Med knapparna till höger väljer du synliga storheter. Knapparna är: vind, lufttemperatur, sikt och vattenstånd samt vågor, nederbörd, lufttryck, vattentemperatur och havsis.

Observationer och prognoser för dessa storheter visas för mätstationerna, som är Meteorologiska institutets kust- och sjöväderstationer, vågbojar, temperaturbojar och mareografer. På kartan finns också platser där det inte finns några observationer tillgängliga, bland annat i sjöar. Då du klickar på stationspunkten visas ett tidsseriefönster. Tidsseriefönstret stängs med kryssknappen i fönstrets övre högra hörn. För nederbörd visas regn som väderradarn observerat i förfluten tid, varifrån man övergår till det förutspådda regnet. Om blixtlokaliseringsnätet har observerat åska, visas också blixtnedslagen på kartan. Av havsisen visas hur många procent av havets yta som är täckt av is. I nedre kanten av kartan finns en tidslinje vars pilpekare anger tidpunkten på kartan. Genom att trycka på uppspelningsknappen i tidslinjens vänstra kant kan kartbilden animeras.

Endast en av knapparna i den övre gruppen (vind, lufttemperatur, sikt och vattenstånd) kan väljas åt gången.

Vind- och lufttrycksprognos

Animationen visar vindhastigheten (m/s) och vindriktningen samt lufttrycksprognosen (hPa) för två dygn. Den förutspådda vindhastigheten beskriver en 10 minuters medelvind som blåser på 10 meters höjd i öppna vindförhållanden. Tidvis kan vindhastigheten vara betydligt kraftigare och därför kan vindvärdena avvika från gällande vindvarningar. Prognosen som visas i animationen är densamma som prognosen på Sjövädret-kartan. I vind- och lufttrycksprognosen kan man inte titta på observationer. Innan du ger dig ut på sjön är det också bra att kontrollera gällande varningar och väderrapporten för sjöfarande.

Kuststationer

På sidan Väderobservationer vid kuststationerna finns väderobservationer från Meteorologiska institutets kust- och sjöväderstationer. Den observationsstation som ska visas väljs i rullgardinsmenyn. De anmälda storheterna varierar stationsspecifikt beroende på vilka uppgifter som mäts på stationen. Uppgifternas uppdateringsfrekvens varierar, men allmänhet är den 10 minuter. Från observationsstationerna anmäls enligt station en del av dessa:

 • temperatur

 • lufttryck

 • relativ fuktighet

 • daggpunkttemperatur

 • vindriktning och hastighet (10 minuters medelvind)

 • vindens vindbyvärde (största vindby på 3 sekunder)

 • nederbördsmängd under föregående timme

 • snödjup

 • molnighet

 • sikt

Till exempel öppenheten vid mätstationen påverkar särskilt mätningen av vinden. På vissa stationer kan det inom någon sektor finnas hinder som gör att det observerade vindvärdet avviker från vinden som blåser i det angränsande havsområdet.

Exempel av Kuststationer sidan.

Observationskurvorna nedan fungerar på samma sätt som observationskurvorna i Lokalvädret. Deras funktion beskrivs på översidan Väderservice på webbsidorna.

Vattenståndet

På sidan finns observationer och prognoser för havsvattenståndet på fjorton mätplatser. En karta över observationsstationerna finns längst ner på sidan. Vattenståndet presenteras enligt två höjdsystem; i N2000-systemet (fr.o.m september 2021) och i förhållande till det teoretiska medelvattnet. Enheten är centimeter (cm).

Mätstationen och typen av graf som ska visas väljs i rullgardinsmenyerna ovanför grafen. Via förklaringarna under grafen kan du klicka på storheter så de blir synliga eller försvinner. Värdet och tiden för vattenståndet visas på de flesta apparater då man för muspekaren över grafen. På några grafer på den horisontella axeln syns endast klockslag. Hela tidsuppgiften inklusive datum ser du då du för pekaren över grafen på ovan nämnda sätt. Grafens bakgrundsfärg är grå vartannat dygn (kl. 00–24) och vit vartannat dygn.

Exempel hur vattenstånd grafen ser ut på sidan.

Grafalternativ:

2+2 dygn (standard): Det observerade vattenståndet samt det uppskattade vattenståndet på stationsplatsen. Observationerna uppdateras i grafen med 10 minuters mellanrum. Prognosen uppdateras 4 gånger per dygn och sträcker sig 2 dygn framåt.

Sannolikhetsprognos: vattenståndsprognos för de följande 10 dygnen. Prognosen grundar sig på den klusterprognos för vind och lufttryck som Europacentret för medellånga väderprognoser (ECMWF) har producerat. Av dessa kan man räkna ut den förväntade variationen i vattenståndet. De prognosintervall som presenteras i grafen beskriver hur många procent (50 % eller 80 %) av de olika prognoserna i klusterprognosen som ligger inom olika variationsbredder i vattenståndet. Medianen är det vanligaste eller med andra ord det mest sannolika värdet i klusterprognosen. Sannolikhetsprognosen uppdateras två gånger i dygnet. Det lönar sig att använda sannolikhetsprognosen för prognoser som är längre än 2 dygn, för kortare prognoslängder är prognosen för 2+2 dygn bättre.

Observationer 14 dygn, 3 månader och 12 månader: de vattenstånd som observerats vid mätstationen de senaste 14 dygnen, 3 månaderna och 12 månaderna. Den nedre kanten av balken i stolpdiagrammet anger det lägsta vattenståndet som observerats under dygnet och den övre kanten anger det högsta vattenståndet som observerats under dygnet.

I den nedre delen av tabellen Havsvattenståndet på mätstationerna finns varje stations nyaste vattenståndsobservation. I tabellens övre kant finns observationstiden.

Våghöjd och vågprognos

Sjögången uppmäts vid fem vågbojarna. Deras lägen visas på kartan. Helsingfors staden äger bojen i Sveaborg och de andra fyra är Meteorologiska Institutets egna. I fråga om vågor anger man vanligtvis den signifikanta våghöjden, men också andra parametrar mätas. Observationerna uppdateras med ½ eller 1 timmes mellanrum. På vintern lyftas bojarna bort från havet på grund av isen.

I grafen är observationerna av signifikant våghöjd för 7 dygn markerade med en blå linje, samt prognosen för 3 dygn med en röd streckad linje. Pilarna i grafens nedre kant anger vågens riktning. Genom att föra pekaren över grafen ser man den exakta tiden, våghöjden och riktningen. Genom att klicka på bojens namn kan man välja stationen. På en smal skärm kan man rulla grafen från sida till sidan.

I tabellen finns de senaste observationer från bojarna. Som tillägg till signifikanta våghöjden finns det också en kalkylmässig uppskattning av de högsta vågorna, vågornas ingångsriktning i grader och perioder i sekunder. Vattentemperaturen (°C) som uppmätts vid vågbojarna finns också i tabellen. Om observationerna finnas inte, visas de första modellvärdena inom parentes.

På kartorna finns det prognoser av våghöjden och riktningen. Området kan vara hela Östersjön eller Skärgårdshavet. Den lägsta vågen är blå och den högsta röd.

Isläget

Isläget i Östersjön, karta som pdf

Iskartan visar den rådande issituationen i Östersjön. På kartan finns dessutom information om bland annat vattnets yttemperatur, de opererande isbrytarna och hamnarnas assistansbegränsningar. Kartan öppnas i pdf-format i färg och svartvitt via länkarna uppe på sidan.

Kartan börjar publiceras på hösten på måndagar och torsdagar. När det börjar bli mer is görs kartan dagligen ända tills den sista isen smälter. Den nyaste kartan publiceras senast kl. 14.15.

Exempel om en färgkodad och en svartvit iskarta.
Så här ser iskartorna ut som öppnas via länkarna.

Förenklad iskarta och jämförelsekartor

Under länkarna till iskartan kan man jämföra isläget på kartorna. Den första är en förenklad iskarta över Finlands närområde från föregående måndag och det updateras veckovis, senast på tisdag morgonen. . Som den andra kartan kan man välja något av de fyra alternativen bland rubrikerna ovan:

 • Normalläge (standard): Det genomsnittliga isläget för tidpunkten baserat på situationen åren 2008–2022. Läget är en medianav tiodagars period, 1. –10., 11. –20. eller 21. –månadens sista dag.

 • Föregående iskarta: Karta från föregående vecka.

 • Föregående års iskarta: Karta från föregående år.

 • Isbrytare: Förenklad iskarta med opererande isbrytare.

Grafen av isutbredningen

Daglig isutbredning på Östersjön (km²) enligt iskartorna.

 • Ljusblåa fördelningskurvan (min–max): de största och minsta isutbredningarna under issäsongerna 2007–2021.

 • Mörktblåa fördelningskurvan (25 %–75 %): fraktilerna av isutbredningen.

 • Gröna kurvan (50 %): medianutbredningen under perioden 2007–2021.

 • Svarta prickade kurvan: förra issäsongens isutbredning

 • Svarta kurvan: isutbredningen under pågående säsong.

Värdena är avrundade så att arealer mindre än 100 km² anges med en 10 km² noggrannhet, från hundra till tusen kvadratkilometer med 100 km² noggrannhet och större arealer med 1000 km² noggrannhet.

31.8.2023