Rapporteringskanal - Rapportera om överträdelser

Är du en av Meteorologiska institutets intressentgrupper eller samarbetspartner? Har du observerat verksamhet som strider mot lagstiftningen i Meteorologiska institutets verksamhet och misstänker du överträdelser?

Meteorologiska institutets verksamhet styrs av gällande författningar och noggranna interna kontroll- och verksamhetsprinciper. Institutet har också förbundit sig till ansvarsfull verksamhet, vilket syns i institutets strategi. Det är ändå möjligt att tillsynsåtgärderna inte kan upptäcka alla missförhållanden i verksamheten. Att rapportera om misstankar om överträdelser via rapporteringskanalen ger ytterligare ett sätt att säkerställa att Meteorologiska institutets verksamhet är lagenlig.

Vad handlar det om?

Användningen av Meteorologiska institutets rapporteringskanal grundar sig på lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (visselblåsarlagen) som trädde i kraft 1.1.2023. Syftet med lagen är att ge ett effektivt skydd för en rapporterande person som i samband med sitt arbete upptäcker eller misstänker överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen inom lagens tillämpningsområde, såsom offentlig upphandling eller informationssäkerhet. Enligt visselblåsarlagen omfattar skyddet för rapporterande personer bland annat noggrant definierade tystnadsplikter och skydd mot repressalier.

Vad kan man rapportera om?

Rapporter kan lämnas om sådana överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen som

 • är straffbara

 • kan leda till påföljdsavgift eller

 • allvarligt kan äventyra tillgodoseendet av allmänintresset.

Överträdelser som upptäcks inom följande områden kan rapporteras:

 • offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet

 • finansiella tjänster, produkter och marknader

 • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

 • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse

 • transportsäkerhet

 • miljöskydd

 • strål- och kärnsäkerhet

 • livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande

 • folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt konsumentskydd

 • skydd av privatlivet och personuppgifter

 • säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Dessutom kan rapporter lämnas om

 • överträdelser av lagstiftningen eller föreskrifterna om Europeiska unionens medelsförvaltning eller utgifter eller om unionens insamling av inkomster eller medel

 • överträdelser av lagstiftningen om eller villkoren för beviljande, användning eller återkrav av bidrag, eller statligt stöd

 • överträdelser av konkurrensregler

 • överträdelser av reglerna om beskattning av företag och sammanslutningar eller om arrangemang som syftar till att ge skattefördelar överträdelser av lagstiftning om skydd för konsumenten.

Hur rapporterar man?

Du kan lämna en rapport om oegentligheter i anslutning till Meteorologiska institutets verksamhet via Justitiekanslersämbetets centraliserade externa elektroniska rapporteringskanal. Rapporten kan lämnas skriftligt eller muntligt till Justitiekanslersämbetet.

Närmare anvisningar och kontaktuppgifter samt anvisningar för hur du rapporterar finns på Justitiekanslersämbetets webbsida Visselblåsarskydd.