Center för observationstjänster och informationssystem

Verksamhetsgrenen ansvarar för Meteorologiska institutets observationsverksamhet, informations- och produktionssystem samt tjänsteutveckling.

Observationstjänster

Observationstjänster- enheten producerar observationsdata av vädret, havets fysikaliska tillstånd, luftkvaliteten och jordens magentiska fenomen. Enheten upprätthåller och utvecklar observationsstationer, stationsnätverk, laboratorium, metoder för kvalitetskontroll och informationssystem som krävs för att utföra uppgiften samt sköter utvecklandet, införskaffningen och underhållet av nödvändiga mätinstrument. Enheten investerar kraftigt i utvecklandet av nya observationsmetoder och mottar observationsdata från både nationella och internationella samarbetspartners. De viktigaste utnyttjarna av observationerna vid sidan om medborgarna är civil- och militärluftfart, sjöfart, vädertjänster, numerisk vädermodellering samt meteorologisk, oceanografisk och atmosfärisk forskning.

Anställda vid Observationstjänster- enheten är bland annat ingenjörer och andra med en teknisk utbildning, naturvetare från olika sektorer, programvaru- och systemutvecklare samt flygfältens observatörer. Observationstjänster- enheten tillhör Center för observationstjänster och informationssystem- verksamhetsbranschen och enheten är uppdelad i sex olika grupper:

 • Operativ observationstjänst

 • Operativa ytobservationsnät

 • Observationsnätverk för flygväder

 • Väderradaranläggningar och profilmätningar i atmosfären

 • Forsknings- och specialmätningar

 • Observationssystem 

ICT och dataproduktion

Enheten ansvarar för upprätthållandet, utvecklandet och övervakandet av de centrerade informationslagren och produktionssystemen. Enheten införskaffar institutets basdatateknik- och infrastrukturtjänster samt ansvarar för utvecklandet av informationssäkerheten.

Enheten är indelad i fyra grupper:

 • Kontroll av produktionssystem

 • Dataproduktion och appar

 • Produktionsinfra och -system

 • Produktionsnät och kundsupport 

Serviceutveckling

Enheten ansvarar för Meteorologiska institutets olika icke-kommersiella kundprodukter och den fortsatta förädlingen av den meteorologiska informationen som erfordras. Bland enhetens arbetsuppgifter ingår utveckling av de jourhavande meteorologernas arbetsredskap och metoder samt kvalitetsövervakning av vädertjänstprodukterna.

Serviceutvecklingen är indelad i fyra grupper:

 • Utveckling av väder- och havsarbetsstationer

 • Utveckling av flygväder- och webbappar

 • Forskningstillämpningar

 • Utveckling av programvara för väder- och havsdata