Vad är UV-strålning och UV-index?

Man kan minska den skadliga inverkan av solens UV-strålning genom att exponera sig mindre för solstrålning. Meteorologiska institutets UVI-tjänst ger uppgifter om när och var man bör skydda sig mot solen.

För att kunna uppskatta när man skall skydda sig mot solen, har man i Finland tagit i bruk ett UV-index, förkortat UVI. UVI anger med ett enkelt tal den skadliga UV-strålningens intensitet. UV-index kan användas både för prognos och observationer.

Över hela jordklotet anger man UV-index på samma sätt och i enlighet med Förenta Nationernas rekommendationer. Indexet varierar med det geografiska läget, med tiden på året och dygnet. Dessutom inverkar molnigheten, höjden över havet och ozonmängden i atmosfären.

 

Om ingen strålning förekommer är UVI noll. Då indexet överskrider 3 bör man skydda sig mot solen. I södra Finland överskrids detta värde under vackra sommardagar mellan kl. 10 och 17. Om UVI är 6 eller högre är strålningen kraftig. Är UVI 8 eller högre är strålningen mycket kraftig.

På högsommaren och kring middagstid ligger UVI mellan 5 och 7 i södra Finland om det är soligt. Vid Medelhavsländerna är strålningen på dagen starkare än i Finland, men tidsperioden på dagen då man bör skydda sig är den samma.

Om UVI överskrider 11 är strålningseffekten extremt kraftig. Sådana värden uppnås i bergstrakter och vid ekvatoriella breddgrader.

Högsta UV-index på olika orter

 • Sodankylä på sommaren 4-5

 • Helsingfors på sommaren 5-6

 • Las Palmas i december 5-6

 • Las Palmas i mars 7-8

 • Norra Grekland på sommaren 8-9

 • Davos i juni-juli 10-12

 • Sri Lanka, mellersta Afrika, norra Australien över 12

Vad innebär solens UV-strålning?

I solstrålningen ingår förutom det synliga ljuset också infraröd strålning ,d.v.s. värmestrålning, och ultraviolett strålning, d.v.s. UV-strålning. Den ultravioletta strålningen ligger i solens spektrum mellan röntgenstrålningen och det synliga ljuset. UV-strålningen indelas i tre delar, UV-A, UV-B ja UV-C. UV-C filtreras bort i atmosfären liksom en del av UV-B.

UV-index anger intensiteten hos den skadliga strålningen, som kan orsaka rodnad och ge upphov till hudskador.

På sommaren får man cirka hälften av UV-strålningen mellan klockan 11 och 15.

UV-strålning och huden

UV-strålningen påverkar hudens pigmentbildande celler, de s.k. melanocyterna. Huden blir brun då den utsätts för UV-strålning. UV-A gör redan bildade pigment bruna medan UV-B startar pigmentbildning och ökar hudcellerna, överhuden blir tjockare och det bildas nya pigment.

Den bruna färgen är hudens skyddsmekanism och gör att mängden skadlig UV-strålning i mindre grad tränger till djupare hudskikt. Vistas man för länge i solen kan man bränna sig. För mycket UV-strålning gör att hudens åldras i förtid, blir torr och grov och kan få färgförändringar.

Inverkan av UV-strålningen förblir i hudens minne för livet. Det är därför viktigt att undvika UV-strålning eller att skydda sig även då det inte finns någon direkt risk för att man ska bränna sig. Det är speciellt viktigt att skydda barn och unga.

Olika hudtyper tål sol i olika grad. Man kan grovt indela hudtyperna enligt följande:

 • I Bränns mycket lätt, blir ej brun

 • II Bränns lätt, kan bli svagt brun

 • III Bränns ibland, blir lätt brun

 • IV Bränns sällan, blir mycket lätt brun

I Finland har en tredje del av befolkning hudtyp I - II. Största delen hör till hudtyp III, var tionde har hudtyp IV. En hud som är brun reagerar långsammare på solljuset, en ljus hud snabbare. Rödhåriga och ljushyllta är i allmänt mycket känsliga för sol.

UV-strålning och ögonen

Ögonen är känsliga för UV-strålning. En stor mängd strålning under en kort tid orsakar akut ögoninflammation, så kallad snöblindhet. Snöblindhet är smärtsamt men övergående.

Om ögonen utsätts för mycket solstrålning under långa perioder kan det ge upphov till grumlighet i ögonlinsen, som senare kan utvecklas till starr. Det är speciellt viktigt att skydda barnets ögon, eftersom UV-strålningen i högre grad förmår tränga in i ögonlinsen hos ett barn än hos en vuxen. En del av UV-strålningen förmår tränga ända in i ögats botten, vilket gör att näthinnans celler småningom börjar degenerera.

Ögonen skyddas bäst genom skuggande hattar och solglasögon. Bra solglasögon skall effektivt skydda mot strålningen och även hindra strålningen från att komma in från sidan.

Solarium

I solarium utsätts man för kraftig UV-A strålning, varför huden blir brun snabbt.