Strålningsfarosituationer

Meteorologiska institutet står medborgare och myndigheter till tjänst också då det gäller behov av vädertjänster i olika specialförhållanden, såsom vid farligt kraftigt väder, vid spridning av radioaktiva ämnen och farliga kemikalier i atmosfären samt vid olika storolyckor.

Meteorologiska institutet förutspår spridningen och följer med väderförhållandena

Vid en hotfull strålningsolycka förser Meteorologiska institutet medborgare och speciellt myndigheter med väderprognoser för den aktuella olycksplatsen och dess eventuella spridningsområde. Dessutom utför vi spridningsmodells- och trajektorberäkningar åt myndigheterna.

Partikelspridningen i atmosfären förutspås med hjälp av en på institutet utarbetad uträkningsmodell för långväga transport och strålningsdoser (SILAM). Med denna spridningsmodell förmår man även förutspå eventuella halter av ämnena som driver omkring i atmosfären, då man vet vilka ämnen som läckt ut

Jourhavande meteorolog uppgör i samband med olyckor väderprognoser om bl.a. förändringar i vindförhållanden, rörelser hos nederbördsområden samt uppskattar trovärdigheten hos ifrågavarande väderprognoser på olycksplatsen och utsläppets eventuella influensområde.

Myndigheternas roll vid en strålningsolycka

De lokala räddningsmyndigheterna ansvarar för befolkningsskyddet vid en strålningsolycka. Meteorologiska institutet förser myndigheterna som leder räddningsverksamheten med uppgifter om vädret och information om spridningen av utsläppet. Strålningsmyndigheterna ansvarar å sin sida för att skydda befolkningen, jordbruket och annan samhälleligt viktig verksamhet genom att bereda instruktioner och förordningar. Myndigheterna som leder räddningsverksamheten beslutar t.ex. om utdelning av jodtabletter, huruvida befolkningen bör hållas inomhus och andra befolkningsskyddsrelaterade åtgärder.

Till Strålsäkerhetscentralens uppgifter hör att kontinuerligt följa med radioaktiviteten i miljön via sitt mätningsnätverk. Meteorologiska institutet deltar i övervakningen av radioaktiviteten genom några för forskning avsedda mätstationer.

Vid en olycka informerar Meteorologiska institutet om väderförhållanden och luftströmmar, Strålsäkerhetscentralen (STUK) och räddningsmyndigheter om hur olyckan utvecklas samt om instruktioner och order riktade åt befolkning och näringsliv.