Meteorologi och klimatologi i polarområden

Forskargruppen Meteorologi och klimatologi i polarområden undersöker meteorologiska processer, klimat, snö, is och hav i Arktis och Antarktis. Målsättningen är att förbättra kunskapen om fysikaliska processer och växelverkan inom klimatsystemet, vilket också möjliggör utveckling av numeriska vädermodeller och klimatmodeller för polara förhållanden. Forskningsarbetet i gruppen bygger på numerisk modellering, fältmätningar och dataanalyser som genomförs i internationellt samarbete.

De viktigaste forskningsfälten är:

  • Förändrande klimatsystem i Arktis och Antarktis, med fokus på atmosfär - havsis - havsinteraktioner

  • Väder- och klimatkopplingar mellan polarområden, mellanlatituder och tropikområden

  • Luftfuktigheten och hydrologi; fukttransport mellan polarområden och mellanlatituder

  • Mellanårsvariationer och variationer mellan årtionden i havsis; vindeffekt på havsisrörelser

  • Månads- och årstidsprognoser

  • Processer i atmosfäriskt gränsskikt

  • Termodynamik, struktur och albedo av snö och havsis

  • Utveckling av atmosfäriska modeller för polara förhållanden

  • Observationssystem i polarregionerna

Ny teknologi används inom polarforskning.

Gruppens forskare

1.7.2021