Den numeriska vädermodellen

Meteorologiska institutet deltar i det internationella HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) programmet som utvecklar modeller för kortfristiga väderprognoser i den sk. mesoskalan, dvs. fenomen omfattande tiotals eller hundratals kilometer. I samarbetet deltar nationella meteorologiska institut även från Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Litauen, Nederländerna, Irland och Spanien. Finland bidrar årligen till HIRLAM-samarbetet med 2-3 årsverken.

Arbetet med HIRLAM påbörjades år 1985 och har fortsatt i ett flertal successiva projekt. Den första vädermodellen blev färdig 1989, och togs i dagligt bruk i Meteorologiska institutet år 1990. För närvarande används HIRLAM version 7. Tidigare har både Nordiska ministerrådet och EU bidragit till finansieringen av HIRLAM, men numera står medlemsinstitutionerna själva för kostnaderna. 

HIRLAM används vid den dagliga operativa vädertjänsten i medlemsinstitutionerna. Sedan år 2003 intar Meteorologiska institutet en särställning inom samarbetet, i och med att vi har förbundit oss att   ständigt bruka den senaste officiella referensversionen, som utgör grundval och referenspunkt för all vidare utveckling av modellen. I en internationell jämförelse står sig HIRLAM modellen väl jämt emot motsvarande modeller som utvecklas av de "stora länderna", som England, Frankrike, och Tyskland.

HIRLAM referensmodellens (RCR) horisontala upplösning är för närvarande 7.5 km. Dagligen beräknas fyra prognoser för två dygn framåt med RCR modellen över ett område omfattande Nordatlanten, norra Afrika och stora delar av Eurasien.

Sedan 2006 bedriver HIRLAM programmet ett omfattande samarbeta med det motsvarande ALADIN konsortiet med syfte att utveckla än ännu mera högupplöst modell för regionala prognoser. Samarbetet har gett upphov till HARMONIE vädermodellen som är i dagligt bruk vid Meteorologiska institutet med en horisontell upplösning på 2.5 km. Från och med 2011 kommer HIRLAM programmets resurser att i första hand koncentreras på utvecklingen av HARMONIE.

Räkneområden som omfattas av numeriska prognosmodeller vid Meteorologiska institutet (yttre HIRLAM, inre HARMONIE).