Östra Finlands meteorologiska forskningscenter

Den Östra Finlands meteorologiska forskningscentern har sitt säte i Östra Finlands universitets lokaler i Kuopios campusområde. Personalen består av cirka 30 personer. En tredjedel av personalen arbetar med väder för flyg- och militär och resten med atmosfärisk forskning.

I forskningen koncentrerar vi oss på småpartiklar i atmosfären och deras inverkan på klimatet och människornas hälsa. Följande metoder användas för att forska småpartiklarnas klimatpåverkan:

  • Atmosfärens strålning: Vi analyserar information om atmosfärens småpartiklar utifrån satellitmätningar. Vi studerar småpartiklarnas inverkan på strålningen i atmosfären som ett led i internationella AERONET och SolRad-Net mätnätverk och utvecklar ett globalt prognos- och övervakningssystem för solens UV-strålning. Småpartiklar som finns i nedre delen av atmosfären studeras dessutom med hjälp av lidar-mätningar

  • Atmosfärsmodeller: Vi analyserar laboratorie- och fältmätningar med hjälp av modeller i både regional och global skala. Därutöver gör vi tillämpad modelleringsforskning bl.a. inom geoengineering. Vi har utvecklat en småpartikelmodell SALSA, som är kopplad till många internationella atmosfäriska modeller.

  • Atmosfärmätningar: Vi forskar småpartiklarnas och molndropparnas växelverkan och molnbildning på Puijo-tornets mätstation (SMEAR IV station) med kontinuerliga mätningar. Vi organiserar mätkampanjer på Puijo och deltar i internationell mätverksamhet både i övriga delen av Finland och utomlands.

I anslutning till småpartiklarnas hälsopåverkan forskar vi hur utomhusluft och boende påverkar luftkvaliteten inomhus. Därtill utvecklar vi en forskningsmetod, som kan används till att experimentellt undersöka luftens orenheters skadeverkan på celler i förhållanden som motsvarar verklig exponering. Dessa projekt utförs i samverkan med forskningsgrupper från bl.a. Östra Finlands universitet och Institut för hälsa och välfärd.