Meteorologi

Enheten består av fyra forskargrupper med en personal på mer än 40 personer totalt. De huvudsakliga forskningsområdena är prognosmodeller, meteorologiska forskningstillämpningar, vädersatellit- och radartillämpningar samt meteorologi i polarområden.

Numerisk väderprognos

Gruppen för numeriska väderprognoser (NWP) forskar kring vädermodeller och prognosmetoder, bl.a. inom ramen för det internationella ACCORD-konsortiet. Tillsammans med kolleger i de nationella meteorologiska instituten i Norge, Sverige och Estland upprätthåller gruppen ett regionalt prognossystem, som levererar prognoser för Finland och norra Europa ca två dagar framåt. Prognoserna används som underlag för de offentliga väderraporterna samt för specifika prognoser inom t.ex. luftfart, sjöfart och landtransport. Dessutom används prognoserna vid bedömning av luftkvalitet och spridning av luftföroreningar. De regionala numeriska väderprognoserna är ett komplement till globala system som drivs i internationellt samarbete. Chef: TkK Niko Sokka, tel. +358 29 539 3404

Gruppen för meteorologiska forskningstillämpningar

Gruppen ansvarar för forskning och utveckling av meteorologiska metoder som är till nytta inom vädertjänsten. Metoderna som utvecklas har ett brett tillämpningsområde. De kan beröra till exempel förnybar energi, prognoser över miljöns tillstånd och kvalitetskontroll av mätdata. Väglag, efterbehandling av vädermodelldata och andra statistiska metoder samt sol- och vindkraft hör till gruppens forskningsteman. Gruppen är också aktiv inom internationella utvecklingsprojekt runtom i världen, där målet är att höja nivån inom nationella meteorologiska och klimatologiska institut.

Chef: Forskningsprofessor Marko Laine, tel. +358 29 539 4669

Satellit- och radartillämpningar

Gruppen för vädersatellit- och radartillämpningar utvecklar metoder för meteorologisk fjärranalys. Man forskar i att med hjälp av olika satellitburna instrument samt radarmätningar uppskatta markytans och atmosfärens egenskaper, såsom albedo, strålningsenergibalans, snöfall, snötäcke och molnighet. Resultaten kan tillämpas i numeriska väderprognosmodeller, vädertjänst och klimatforskning, till exempel för att utveckla solenergiprognoser eller inom kryosfärforskning. Gruppen deltar aktivt i internationella forskningsprojekt på uppdrag av t.ex. den europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT.

Chef: Forskningsprofessor Aku Riihelä, tel. +358 29 539 4152

Meteorologi och klimatologi i polarområden

Forskargruppen studerar meteorologi, is, snö och hav vid höga breddgrader. Målsättningen är att förbättra förståelsen för fysikaliska processer och växelverkan inom klimatsystemet, samt att skapa nya och förbättrade simuleringsmetoder för väder- och klimatmodeller. Det här inkluderar också frågor angående månads- och årstidsprognoser. Gruppen forskar vidare kring växelverkan mellan polarområden och väderförhållanden vid lägre breddgrader. Forskningsarbetet bygger på fältarbete i Arktis och Antarktis, data-analys samt numerisk simulering.

Chef: Forskningsprofessor Timo Vihma, tel. +358 9 539 4173

1.1.2022