Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna
Normalläge

ISRAPPORT 01.12.2021

Den nya isen på Bottenviken driver söderut.

På norra Bottenviken finns tunn jämn is till Etukari, Inakari och Löyhä. Längre ut, ställvis drivande, nyis. Utanför Brahestad finns nyis till Johan.

På södra Bottenviken och i Kvarken finns ställvis nyis i skärgården.

På Bottenhavet och på Finska viken finns ställvis nyis i de inre vikarna.

På norra Saimen finns ställvis 5-10 cm tjock jämn is och nyis.

På södra Saimen och i Saima kanal finns ställvis nyis.

Isbrytarna: Calypso och Meteor börjar assistera på Saimen och i Saima kanal under veckan 48.

Ändringar i assistansrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 4 december fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, II över 2000 ton.
Saimen och Saima kanal, II över 1300 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60° 00' N rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till finska eller svenska hamnar med assistansrestriktion i Kvarken och Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns assistansrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä = is

  • haurasta = rutten is

Isutbredningen

Daglig isutbredning på Östersjön (km²). De blåa fördelningskurvorna visar de största och minsta (min–max) isutbredningarna samt fraktilerna (25 %–75 %) under issäsongerna 2007–2020. Den gröna kurvan (50 %) är medianutbredningen under perioden 2007–2020. Den prickade kurvan är förra issäsongens (2020–2021) isutbredning och den svarta kurvan visar isutbredningen under pågående säsong (2021–2022).

Värdena är avrundade så att arealer mindre än 100 km² anges med en signifikant siffra, 100–1000 km² med två, och större arealer med tre signifikanta siffror.

Mera information