Havsobservatorier och observationsmetoder

En vågboj. Foto: Lauri Laakso.

Gruppen bedriver forskning i växelverkan mellan diverse fysikaliska och biogeokemikaliska processer. Gruppen utvecklar också nya observationsmetoder som är ämnade för att kartlägga, följa upp och forska i havsområdens och kustregioners tillstånd. Gruppen ansvarar för havsforskningsstationen i Utö, samt för utvecklingen av autonoma observationsmetoder (inkl. Argo-bojar och gliders). Till ansvarsområden hör också utvecklandet av metoder för att behandla och kvalitetskontrollera datan från dessa autonoma instrument. Gruppen medverkar i den nationella FINMARI-verksamheten och i arbetet relaterat till skötsel och uppföljning av havets tillstånd. Läs mera om gruppens forskningsverksamhet på de engelskspråkiga sidorna: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/marine-observatories-measurement-techniques-group