Havsis och fjärranalys

Polar oceanografi och havsis -gruppen forskar i fjärranalys och prognosmodeller för havsis och utvecklar kartläggningsmetoder och isprognoser. Vi bedriver också forskning om Norra ishavets hydrografi och dess förändringar.

Farleden i skärgård i vinter. Fastisen driver inte och bruter inte sönder , och därför är den ideal för att validera modeller för istillväxt. (Bild: Jonni Lehtiranta)

Vår huvudmålsättning är att producera pålitlig och för användaren relevant information om havsis. Slutanvändarna är många, allt från dem som är engagerade i vintersjöfart och offshore-aktiviteter till beslutsfattare och den stora allmänheten vid de istäckta havsområdena.

Gruppen använder EO-data (fjärrkarteringsdata) som erhålls från jordobservationssatelliter och utvecklar nya iskartläggningsmetoder med framtida satelliter. Gruppen är också engagerad i återanalys av långa serier av satellitdata erhållna från tidigare satelliter. Våra modeller omfattar havsisens struktur, termodynamik och drift. Östersjön, Norra ishavet och Kaspiska havet är gruppens viktigaste geografiska forskningsområden.

För att validera våra produkter vi verkar flera autonoma instrumenter, nämligen drift- och massbalansbojar som mäter isdrift och tjocklek i realtid. Vi använder också när-realtidsdata från kustradarna som stöd för vår forskning och utveckling.

Ett av de viktigaste forskningsområdena inom oseanografi är att studera rörelsen och spridningen av vattenmassor från Atlantiskt usprung.