Temperatur-salinitetssonden - CTD

CTD alltså temperatur-salinitetssonden är det viktigaste mätinstrumentet i havsforskning.

Lämpötila-suolaisuusluotain ilta-auringossa. Kuva: Jouni Vainio

Med CTD:n mäter man havsvattnets temperatur, salinitet och djup. Det är möjligt att bifoga diverse olika sensorer till den, som mäter t.ex. syrehalt, mängden alger och havsvattnets siktdjup.

Mätresultaten används vid uppföljningen av havets tillstånd (till exempel anoxiska botten, eutrofiering), uppföljningen av havets årstidsbetingade variationer samt vid forskningen av havsvattnets skiktning och rörelser. Däröver är instrumentets mätresultat stöd- och bakgrundsinformation i nästan all havsforskning.

CTD hissas ner i havet med hjälp av en kommunikationskabel vid nästan varje observationspunkt direkt efter ankomst.