Temperatur-salinitetssonden - CTD

CTD, alltså temperatur-salinitetssonden, är ett av de viktigaste mätinstrument i havsforskning.

Med CTD:n mäter man havsvattnets temperatur, salinitet och djup. Det är möjligt att bifoga diverse olika sensorer till den, som mäter t.ex. syrehalt, mängden av alger och havsvattnets siktdjup.

Mätresultaten används vid uppföljningen av havets tillstånd (till exempel anoxiska botten, eutrofiering), uppföljningen av havets årstidsbetingade variationer samt vid forskningen av havsvattnets skiktning och rörelser. Däröver är instrumentets mätresultat stöd- och bakgrundsinformation i nästan all havsforskning.

CTD hissas ner i havet med hjälp av en kommunikationskabel vid nästan varje observationspunkt direkt efter ankomst.

CTD-sonden hissas ut ur Aranda.
CTD-sond. Bild: Elisa Lindgren.
3 olika slags CTD.
Tree CTD-sonder. Den lilla orange är bara 20 cm hög. Bakom den är en större RBR-sond och den största ligger bakom de två. Bild: Elisa Lindgren.

2.7.2021