Vindkrafttjänster

Tuulivoimala. Kuva Bengt Tammelin.
Foto: Bengt Tammelin
 

Meteorologiska institutet erbjuder följande experttjänster angående vindenergin och lokala vindförhållanden:

  • Vindmätningar
  • Vindanalyser
  • Preciserade beräkningar baserade på vindatlas
  • Index för vindförhållanden och produktion
  • Nedisning på grund av moln: statistik över nedisningen, nedisnings intensitet och inverkan på vindenergiproduktionen
  • Klimatförändringen och dess inverkan på vindenergin
  • Kortsiktiga prognoser för vind och vindenergiproduktionen
  • Havsisen och dess inverkan, isprognoser
  • Vågprognoser
  • Nationella och internationella konsulttjänster

Dessutom deltar vi i olika forskningsprojekt angående vindenergin.
Meteorologiska institutes mångsidiga forsningsverksamhet inom meteorologin utgör en värdefull grund för våra vindenergitjänster och forskningen inom branchen.