Strömmar i Östersjön

Vattnet i Östersjön rör sig hela tiden, mer eller mindre. Vind, lufttryckskillnader och vattenmassors täthetskillnader får vattnet strömma.

Jordens rotation får strömmarna i Östersjön vända lite till höger om deras flödesriktning. Den här kallas Corioliseffekten. Bassängernas topografi styr strömmarna och skapar därmed virvlar av olika storlek. I Östersjön beror strömmarna mest på väder och är därför varierande, så det finns inga permanenta strömmar som i haven. I Östersjön blåser det mest från sydväst och tillsammans med Corioliseffekten orsakar de en motsols cirkulär rörelse i Östersjön som kan observeras som ett långtidsmedelvärde.

Ytströmmar

I vattenytan är momentana flödeshastigheter vanligtvis 5–10 cm på en sekund, men i hårda stormar kan de vara 50 cm/s. I de smala sunden mellan bassängerna kan strömmarna vara ännu snabbare, även mera än 1 meter på en sekund. Havsströmmarnas hastighet är vanligtvis 1–2 % av vindhastigheten. Vatten är mycket tyngre än luft, så när havsvatten börjar att röra sig stannar den inte lätt. Därför kan havsvatten rinna ganska snabbt även vinden har redan lagt sig.

Djupa strömmar

Djupa strömmar nära botten beror på lokal topografi och är vanligtvis långsammare än strömmarna i ytan. Hastigheter i djupvatten är några få centimeter på en sekund. Ibland stärker topografin strömmar.

10.9.2022