Esbo Noux väderstation

Noux är en ganska stor (ca 200 km²), glest bebodd, skogig och till terrängen mycket sönderskuren sjöplatå, vars höjd över havsytan är i genomsnitt 80-110 meter, men där de djupa sprickdalarna är 30-60 meter över havsytan. Eftersom området avviker mycket från sin omgivning, är dess lokalklimat också annorlunda. Speciellt avviker området från omgivningen när det gäller nederbördsmängden, snödjupet och temperaturen. 

Själva väderstationen är belägen på toppen av en västsydvästligt riktad sluttande kulle 90 meter ovanför havsytan. Närmiljön på en 100 meters radie avviker från stationens höjd under +/- 2,5 meter, förutom ett bergsområde öster om stationen som är i genomsnitt fem meter högre än stationen. På samma bergsområdes högsta punkt finns vindmätaren. Det är ca 200 meter till kanten av toppområdet från stationen.

Noux väderstation.

Det är nästan omöjligt att beskriva Noux mångfaldiga väder och klimat med hjälp av endast en väderstation. Det är också svårt att på ett representativt sätt mäta alla väderparametrar på en väderstation, för att kraven på deras representativitet står i konflikt med varandra. På grund av detta måste man göra kompromisser i representativiteten då väderstationen placeras på ett ställe. 

På stationen observeras följande meteorologiska storheter:

Temperatur 

Temperaturen mäts med en motståndsmätare, där strömledningsförmågan förändras beroende på temperaturen. Temperaturmätaren är placerad i ett strålningsskydd, som skyddar mätaren från direkt solljus och regn. Temperaturen mäts på två meters höjd. Temperaturen mäts även på 5 centimeters höjd med en temperaturmätare, som ger markytans minimitemperatur. Denna mätning görs under den snöfria årstiden. Innanför strålningsskyddet finns också en lufttrycksmätare, med vilken man kan mäta olika fuktighetsstorheter, som daggpunkten.

Eftersom Noux högmark är ungefär 50 m högre än sin omgivning, är det i genomsnitt ca 0,5 grader kallare än i omgivningen. Kännetecknande för Noux mikroklimat är dess stora lokala skillnader som orsakas av höjddifferenserna. De djupa sprickdalarna är speciellt kalla under inversion (på sommaren vindstilla och klara nätter, på vintern är också dagtiden vindstilla och molnfri); det kan vara till och med över 10 grader kallare än i medeltal i omgivningen. Däremot kan det vara mycket varmt på högt liggande kullar vid sådana väderförhållanden. Temperaturskillnaderna inom Noux högland kan vara över 20 grader som högst.

Noux väderstation är belägen på kanten av en stor kulle, varifrån terrängen sjunker kraftigt mot Långträsket. Därför mäts där inte hemskt låga temperaturer och det är i genomsnitt ca 0,5 grader kallare än på t.ex. Helsingfors-Vanda flygfält. På vintern kan det vara 10-15 grader kallar på Långträskets stränder om det är klart och vindstilla, lika så i många av sprickdalarna. 

Nederbördsmängd

Nederbördsmängden mäts med en våg som mäter nederbörden. Vågen använder en s.k. trådtöjningsgivare och mätaren behandlar själva datan. Runt regnbehållaren finns det ett vindskydd som bryter för stora luftströmmar vid behållarens mynning. På vintern smälter frostskyddsmedel snön i behållaren till vatten. Behållarens mynning är utrustad med en värmare så att mynningen inte täpps till av snön. Regnbehållarens mynning ligger på 1,5 meters höjd. 

Noux högland är ett av de mest regniga ställen i Finland. Det finns många orsaker som förklarar detta: Kustkonvergens och friktion orsakat av högt liggande och sönderskurna terrängen, lyftrörelsen orsakad av platån och matarmolnen som formas ovanför den. 

Kustkonvergensen ökar nederbördsmängden längs hela kusten en viss distans mot inlandet. Den förekommer då vinden från havet avtar då den når kusten. En del av luften tvingas då lyftas uppåt vilket ökar molnens kondensation och därmed även nederbördsmängden. Ett motsvarande, men lokalare, fenomen är friktionen orsakad av den högt liggande och mycket sönderskurna miljön. Den försvagar vindstyrkan och, liksom i föregående fall, ökar kondensationen till moln. Den stigande terrängen från nästan varje håll orsakar också en lyftrörelse som påverkar bildandet av moln. Då det regnar på området och det har formats lägre moln på platån, ökar detta moln nederbördens fuktighet och ökar droppstorleken. På detta vis ökar nederbördsmängden ytterligare. 

Snödjup

Snödjupet mäts med ultraljud genom att mäta tiden det tar för ultraljudet att färdas från sändaren till markytan och tillbaka. Ljudets hastighet beror på temperaturen, vilket innebär att resultatet måste temperaturkompenseras. Första svaga snötäcket brukar bli onoterat på grund av förändringar i markytan och skräp som samlats på observationsunderlaget. 

Eftersom temperaturen på Noux högland är i genomsnitt lägre och nederbördsmängden högre än i sin omgivning är snödjupet avsevärt högre än den i omgivningen. På grund av den lägre temperaturen smälter snön mindre och då temperaturen är snäppet över noll är nederbördens form oftare snö i Noux fastän det skulle regna annanstans.

Vinden påverkar kraftigt snöackumulationen. Vinden pressar enkelt snön bakom hinder, men å andra sidan kan vinden också transportera snön bort från mätaren. Stationens snödjup representerar gles skog, tallmyr, plantskog och små öppna skogsområden, men speciellt i fullvuxna granskogar är snömängden mindre, för att en del av snön smälter och avdunstar redan på trädens grenar. Vinden blåser också snö bort från öppet berg.

Vind

Vindriktningen och vindstyrkan mäts med hjälp av en akustisk vindsensor. Den akustiska sensorn sänder ultraljud till en mottagare, och på basis av hur fort ljuden rör sig mellan sändaren och mottagaren beräknas vindhastigheten. Man beräknar vindens medelhastighet under tio minuter samt styrkan i vindbyarna genom mätresultat från tre sekunders perioder.

Vindmätaren är placerad utanför området omringat med staket, i en 16 meter hög mast som ligger uppe på klipporna. Höjden är totalt 112 meter över havsytan.

Vindstyrkan varierar stort beroende på mäthöjden och markytans skrovlighet i de närliggande områden samt andra eventuella hinder. För att mätningen skulle vara jämförbar med andra vindmätningar, bör mätområdet vara tillräckligt öppet och mätningen ska utföras på tio meters höjd ovanför omgivningen, träden medräknade. Detta förutsätter "flygfältsomständigheter". Vindmätningarna i Noux görs lite högre än trädtopparnas höjdstyrka. Närliggande skog och områdets skrovlighet försvagar vindstyrkan. 

Molnhöjd och mängden moln

Molnhöjden, alltså höjden från markytan till molnens nedre kant, mäts med en laserpuls som rör sig med ljusets hastighet. Mätaren kan beräkna höjden på basen av den tid som förflutit sedan pulsen skickades iväg. Moln kan observeras upp till 7,5 kilometers höjd. För en 30 minuter lång observation skickas tiotusentals laserpulser iväg.  Mätarens värden kan dock skilja sig från de observationer som ett människoöga gör ifall molnen inte rör sig, eller om den utgående pulsen försvagas p.g.a. regn.

Rådande väder och sikt 

Det rådande vädret och sikten mäts med hjälp av infrarött ljus. I denna optiska mätare finns en sändare och en mottagare av infrarött ljus. Ju mer vattendroppar det finns i luften, desto mer ljus återvänder till mottagaren. På basis av denna information kan man definiera det rådande vädret, och det kan klassas som fuktdis, dimma eller dagg-, snöblandat-, hagel eller duggregn. Mätningarna är mycket lokala, därför kan vädret vara annorlunda i omgivningen. Då t.ex. strålningsdimma förekommer vid Noux väderstation kan den rapportera relativt bra sikt fastän det är dimmigt i sprickdalarna.  

Lufttryck 

Lufttrycksmätningen baserar sig på en sammansättning av kondensatorer där skillnader i trycket kan mätas elektroniskt genom förändringar i kapacitansen. Mätaren finns placerad i väderstationens centralenhet.  Det erhållna trycket anpassas därefter till havsnivån så att mätningar från väderstationer belägna på olika höjd skall bli sinsemellan jämförbara och att tryckanalysen kan fogas i en väderkarta.