Licensen

Licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (gäller från den 1 mars 2015)

Licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0) tillämpas på Meteorologiska institutets tjänst för öppna data. Licensen gäller Meteorologiska institutets. Trafikledsverkets och Strålsäkerhetscentralens informationsmaterial samt luftkvalitetsmaterial som finns i webbtjänsten för öppna data.

Licens: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Tilläggsinformation:

BILAGA 1: Tilläggsinformation gällande flygväderobservationsmeddelande (METAR)-materialet

BILAGA 2: Licensgivaren för luftkvalitetmaterial 6.10.2015

Meteorologiska institutets licens för öppna data gäller data som har laddats före 28.2.2015

1.7.2014

1. Allmänt

Nyttjanderätten till materialet begränsas av användarvillkoren enligt denna licens:

Producenten av det öppna datamaterialet samt innehavaren av upphovsrätten eller skyddet för databaser är för varje separat materialdel följande: Meteorologiska institutet, Trafikverket och andra materialproducenter (nedan licensgivaren).

Då materialet används, ska ursprungskällan och materialversionens datum anges i samband med materialet eller tjänster som innehåller eller utnyttjar materialet enligt följande:

 • materialets producent och datum för sökningen

 • omnämnande ifall materialet har redigerats

Med licenstagare avses en fysisk eller juridisk person, som tar i bruk material som omfattas av denna licens.

Licensgivaren debiterar ingen avgift för användning av material som omfattas av licensen.

Genom att ta emot material godkänner licenstagaren villkoren för denna licens.

2. Licensvillkor

2.1. Användningsrätt Licensen beviljar en global, avgiftsfri och oåterkallelig parallell användningsrätt, vilket innebär att material som mottagits av licenstagaren fritt kan:

 • kopieras, distribueras och publiceras,

 • redigeras och utnyttjas kommersiellt och icke-kommersiellt,

 • kombineras med andra produkter och

 • användas som en del av en applikation eller tjänst.

2.2. Licenstagarens skyldigheter och ansvar

Licenstagaren ska vid användning eller överlämning av material eller produkter som innehåller sådant material:

 • ange materialets ursprungskälla i enlighet med punkt 1. Allmänt,

 • presentera en kopia av eller en länk till denna licens,

 • kräva att praxis för namngivning enligt punkt 1. Allmänt i denna licens iakttas när licenstagaren beviljar licenser för en produkt eller tjänst, där det material eller en del av det material som omfattas av dessa villkor utnyttjas,

 • avlägsna hänvisningen till ursprungskällan, om licensgivaren separat yrkar på det.

 • på flygväderobservationsmeddelandena (METAR) tillämpas tilläggsvillkoren i bilaga 2.

Denna licens medför inte ett samarbets- eller affärsförhållande mellan licenstagaren och licensgivaren. I samband med användning av materialet får licenstagaren inte hävda att licensgivaren stöder eller rekommenderar det aktuella sättet att använda materialet.

Störande användning av nedladdningstjänsten för material som licensgivaren upprätthåller är förbjuden.

2.3. Licensgivarens skyldigheter och ansvar Licensgivaren ansvarar för sin rätt att upplåta licens till det material som anges i punkt 1. Allmänt.

Materialet är licensierat som sådant och licensgivaren svarar inte för beslut som fattats på basis av materialet, för eventuella fel i materialet eller för direkta eller indirekta skador som användning av materialet kan ge upphov till. Licensgivaren beviljar ingen garanti för att materialet eller uppgifterna i materialet är riktiga eller aktuella.

Licensgivaren garanterar inte att materialet alltid är tillgängligt, och licensgivaren kan avsluta distributionen av materialet utan förhandsanmälan. Licensgivaren kan också ändra på materialets nedladdningsgränssnitt utan förhandsanmälan.

3. Tillämplig lag

På denna licens tillämpas finsk lag.

4. Ändringar i licensen

Licensgivaren kan när som helst ändra licensvillkoren eller tillämpa andra licenser på materialet. Dessa licensvillkor tillämpas dock fortfarande på de enskilda material som laddats ner före licensen ändrades.

BILAGA 1: Tilläggsvillkoren gällande flygväderobservationsmeddelande (METAR)-materialet

Allmänt

På flygplatser produceras två olika väderobservationsmaterial: flygväderobservationsmeddelanden (METAR) och tillfälliga väderobservationer. Flygväderobservationsmeddelandena (METARerna) sammanställs oftast av data från olika observationsapparater på en flygplats genom att följa bestämmelserna för ICAO Annex 3*. De tillfälliga väderobservationerna är däremot observationer från en flygplats vissa observationsapparater. Det kan vara stora skillnader mellan flygväderobservationsmeddelanden (METAR) och en flygplats tillfälliga väderobservationer på grund av olika uträkningsmetoder och slutsatskedjor.

Meteorologiska institutet har med ensamrätt utsetts till leverantör av flygväderobservationstjänster inom Finlands flyginformationsregion fram till 31.1.2020. (KM, beslut 5.3.2013 dnr LVM/1185/02/2012)

Enligt ICAO Annex 3* ska METAR presenteras som ett väderobservationsmeddelande med viss form och visst innehåll.

Disclaimer -rekommendation

I applikationer som använder flygväderobservationsmeddelanden (METARer) borde följande disclaimer förevisas: "METAR-meddelanden som visas i servicen kan fattas eller finnas senare till förfogande än i luftfartens meddelandenätverk."

*Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation – Meteorological Service for International Service for International Air Navigation.