Kundkommunikationsregister dataskyddsbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

1. Personuppgiftsansvarig Meteorologiska institutet PB 503, Erik Palméns plats 1, 00101 Helsingfors tfn 029 539 2141 kirjaamo@fmi.fi

2. Kontaktperson för registret Jani Poutiainen tfn 050 3673 172 jani.poutiainen@fmi.fi

3. Dataskyddsombud Jaana Palmunoksa tfn 050 5635 171 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Registrets namn Meteorologiska institutets register för kundkommunikation inom serviceverksamheten

5. Ändamålet med behandling av personuppgifter Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att: – sköta kundrelationer – förvalta information som relaterar till kundevenemang – genomföra enkäter om kundnöjdhet och andra enkäter – marknadsföra tjänster och produkter – fakturera för tjänster och produkter – skicka ut meddelanden – möjliggöra användningen av kundportaler, -applikationer, -datagränssnitt och andra kundtjänster – hantera problemsituationer – möjliggöra annan kundkommunikation

6. Rättslig grund för behandling Lagstiftning som reglerar Meteorologiska institutets verksamhet, avtal

7. Registrets datainnehåll Följande uppgifter kan samlas in i registret för kundkommunikation: – Namnet på en före detta, nuvarande eller potentiell kund eller samarbetspartner, ett annat företag eller en annan person – I anslutning till namnuppgifter: befattningsbenämning, e-postadresser, telefonnummer, adressuppgifter, marknadsföringslistor och andra e-postlistor som kunden anger – Kundens kundnummer, adress- och faktureringsuppgifter – Kontaktsätt, språk, samtycke av anställda vid kundföretagen, webbadresser – Identifierings- och betalningsuppgifter som behövs för att möjliggöra användningen av kundportaler, -applikationer och -datagränssnitt samt kontaktuppgifter för upprätthållandet av dessa

8. Regelmässiga uppgiftskällor Uppgifterna fås från den registrerade själv, från avtal eller från organisationens kontaktperson. Uppgifter kan fås från tjänster som erbjuder offentliga kontaktuppgifter. Den tjänsteansvariga kan även skapa uppgifter som krävs för att identifiera sig i tjänsten (t.ex. användarnamn).

9. Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper Anställda vid Meteorologiska institutet som i sitt arbete upprätthåller applikationer, tjänster och kundinformation som avses i denna redogörelse. Uppgifter överlåts i regel inte till utomstående, med undantag för kundenkäter som genomförs av en samarbetspartner.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

11. Principerna för skyddande av register I behandlingen av uppgifterna beaktas Meteorologiska institutets datasäkerhetspolicy och -anvisningar som gäller material som behandlas digitalt. Rätten att behandla personuppgifter innehas av personer vars arbetsuppgifter förutsätter det och som har rätt till tillgång till Meteorologiska institutets datasystem.

12. Period under vilken personuppgifterna lagras eller kriterier som används för att fastställa denna period Uppgifterna lagras i kundhanteringssystemet och tekniska system så länge de är nödvändiga för verksamheten eller tills den registrerade bett att uppgifterna raderas.

13. Den registrerades rättigheter Den registrerade har rätt att be om information om vilka personuppgifter MI samlar in och för vilka ändamål personuppgifterna i kundregistret behandlas.

Den registrerade har också rätt att rätta sina egna personuppgifter, kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller bristfälliga uppgifter kompletteras, begränsa behandlingen av uppgifterna, motsätta sig behandlingen och kräva att uppgifterna raderas.

Begäran om uppgifter ska skickas in via e-post till kirjaamo@fmi.fi.

14. Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Den registrerade har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om hen anser att behandlingen av hens personuppgifter bryter mot tillämpliga dataskyddsbestämmelser.