Meteorologiska institutets forskningsdatapolicy

Meteorologiska institutets forskningsdatapolicy baserar sig på institutets övergripande principer som stöder forskningsdatas integritet, transparens och öppna tillgänglighet.

Forskningsdatapolicyn ger vägledning för hantering av de digitala forskningsdata som tas fram, utnyttjas och redigeras inom Meteorologiska institutets forskningsprojekt. Denna policy gäller både Meteorologiska institutet som organisation och de individuella forskarna. Den uppfyller tillämplig lagstiftning och nationella och EU-riktlinjer för reglerna om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata.

Meteorologiska institutet definierar forskningsdata som digital information, särskilt fakta eller siffror, som samlas in för att undersökas och utnyttjas som underlag för argument, diskussion eller beräkningar. I en forskningskontext inkluderar exemplen på data statistik, testresultat, mätvärden, observationer, modelleringar, resultat från fältstudier, kartläggningsresultat, intervjuinspelningar, bilder, datasökningsalgoritmer, tekniker och modeller för dataassimilering liksom även andra objekt som direkt relaterar till forskningsdata – metadata, verktyg, mjukvaror, plattformar, tjänster. Denna policy omfattar alla forskningsdata som helt eller delvis förvärvas och/eller tas fram av Meteorologiska institutet eller dess personal.

Policyn kommer att uppdateras regelbundet så att den säkert motsvarar de vetenskapliga kraven och bästa praxis för datahantering samt följer det internationella vetenskapliga samfundets allmänna principer och nationella föreskrifter om forskningsdata.

Meteorologiska institutet främjar öppna forskningsdata

 • Meteorologiska institutets mål är att främja öppen vetenskap (Meteorologiska institutets strategi 2025).

 • Meteorologiska institutet främjar FAIR-principerna (data ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), kompatibla (Interoperable) och återanvändbara (Reusable)), i enlighet med kraven från många forskningsfinansiärer som yrkar på öppen och systematisk hantering av forskningsdata.

 • Forskningsdata som tas fram med nationell offentlig finansiering anses vara öppet tillgängliga, och Meteorologiska institutet ska tillgängliggöra sina forskningsdata för användning förutsatt att det inte finns juridiska, etiska, avtalsmässiga eller andra orsaker att begränsa tillgången.

Meteorologiska institutet följer praxis för god datahantering

 • Meteorologiska institutet har förbundit sig att stödja god datahantering under hela datalivscykeln. God datahantering är systematisk, utgår från gemensam praxis (REF om Meteorologiska institutets riktlinje för forskningsdatahantering), innefattar forskningsdata och relaterade metadata, (verktyg, plattformar, tjänster) och beaktar nationella och internationella krav på hantering av datalivscykeln.

 • Meteorologiska institutet producerar även forskningsdata som är tillgängliga via internationella datacenter. Befintliga praxis, till exempel för spridning och lagring av forskningsdata i de internationella datacentren, kommer att fortsätta.

Metoder för att implementera öppen tillgång till forskningsdata och öppen forskningsdatahantering

Tillgång

 • Alla forskningsdata som innehas av Meteorologiska institutet är tillgängliga för varje individuell användare eller organisation.

 • Forskningsdata kan vara behäftade med begränsningar relaterade till etik, konfidentialitet, immateriella rättigheter, juridik eller en finansiär, och detta ska fastställas och omnämnas explicit.

 • I fall av restriktioner eller begränsningar av tillgången (av juridiska, etiska, avtalsmässiga, säkerhetsrelaterade eller andra orsaker), ska detta anges och anvisningar för hur man ansöker om tillgång ges.

 • Meteorologiska institutet låter sina forskare arbeta med, bearbeta och publicera de data de samlat in innan de görs öppet tillgängliga. Denna period ska inte överskrida 2 år, om avtalsmässigt möjligt, från det att datainsamlingen avslutats.

 • Meteorologiska institutets forskningsdata är avgiftsfria. Meteorologiska institutet kan ändå komma att ta ut avgifter i fall av komplicerade förfrågningar, för verktyg som kräver ytterligare bearbetning eller om tredjepartslicensvillkor kräver särskilda avgifter. I dessa fall tillämpas Meteorologiska institutets standardvillkor.

 • Meteorologiska institutets alla forskningsdata åtföljs av en datalicens.

 • Alla individuella användare och organisationer som använder institutets data ska ange de använda datas upphovsman eller upphovsmän.

Ansvar

 • Alla forskare vid Meteorologiska institutet förbinder sig att följa principerna för god datahantering i enlighet med institutets riktlinjer för forskningsdata, god vetenskaplig och etisk sed, nationell och internationell lagstiftning och krav som de finansierande organisationerna ställer.

 • Forskarna ansvarar för att samla in data, utföra nödvändig kvalitetssäkring, lägga till metadatabeskrivningar och vid behov annan dokumentering samt att föra in forskningsdata i Meteorologiska institutets system för forskningsdatahantering.

 • Forskningsledaren för ett forskningsprojekt ansvarar för att följa Meteorologiska institutets forskningsdatapolicy och se till att forskningsdatahanteringen inom projektet är förenlig med avtalsvillkoren och finansiärernas krav samt, om möjligt, med Meteorologiska institutets forskningsdatapolicy.

 • Alla vetenskapliga publikationer som utgår från Meteorologiska institutets forskningsdata ska åtföljas av information (en länk) om hur man kommer åt data.

 • Meteorologiska institutet kommer att tillhandahålla ett system för forskningsdatahantering som inkluderar lagringskapacitet för forskningsdata, metadatabeskrivningar, databehandling, sökning och delning samt bevarande av data.

 • Varje datauppsättning som (sparas och) görs tillgänglig vid Meteorologiska institutet ges en särskild typ av permanent identifierare (PID, t.ex. Digital Object Identifier (DOI)) för att underlätta korrekta hänvisningar. Därutöver uppmuntras alla forskare att skaffa en identifierare (ORCID, ResearcherlD) för att effektivare kunna kopplas till sina forskningsbidrag.

 • Meteorologiska institutet tillhandahåller handledning och expertstöd för forskningsdatahantering.

Äganderätt till forskningsdata och immateriella rättigheter

 • Enligt lag° överförs äganderätten till alla mjukvaror och data som är nära kopplade till mjukvaror som tas fram i syfte att fullfölja ett anställningsavtal, liksom även data som samlas in av Meteorologiska institutets resurser i syfte att fullfölja de skyldigheter som en anställd vid institutet har, till Meteorologiska institutet.

 • Det kan uppstå situationer där äganderätten till data måste avtalas separat.

 • Om data tas fram inom ramen för bidrag eller avtal, fastställer villkoren i överenskommelsen äganderätten och rätten att utnyttja data. I detta fall har överenskommelsen företräde framför denna policy.

 • Meteorologiska institutet efterlever alltid bestämmelserna i gällande lagstiftning.

 • Forskningsledarna ansvarar för att i ett så tidigt skede som möjligt eller, om möjligt, innan forskningsprojektet inleds sluta avtal om äganderätten till och rätten att använda forskningsdata.

 • Där Meteorologiska institutet har äganderätten till data anges upphovsmannen.

 • Om en forskningsledare tillsammans med sitt forskningsprojekt flyttar över till en annan institution, ska äganderätten till (de efterföljande) data förhandlas mellan Meteorologiska institutet och forskningsledarens nya institution.

Datalivscykeln

 • Meteorologiska institutet understöder långsiktigt bevarande av forskningsdata. Meteorologiska institutet söker möjliga såväl nationella som internationella lösningar för långsiktigt bevarande.


Denna policy har utformats tillsammans med forskarna vid Meteorologiska institutet. Institutets ledningsgrupp godkände forskningsdatapolicyn 2018. Mer detaljerade anvisningar för forskningsdatahantering vid Meteorologiska institutet ges här.

Meteorologiska institutets definition av forskningsdata baseras på definitionen i EC H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf Wilkinson, M.D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data. 3:160018, doi: 10.1038/sdata.2016.18 [2016)