Pressmeddelande 30.1.2023

Halterna av svart kol kan nu följas i realtid i vår webbtjänst

Meteorologiska institutet utvidgar tjänsten Luftkvaliteten i Finland genom att inkludera mätning av svart kol. Svart kol i atmosfären är en hälsovådlig luftförorening. Dessutom påskyndar svart kol klimatförändringen.
I Finland kommer utsläppen av svart kol mest från gamla dieselbilar och från vedeldning i eldstäder.

Realtidsinformation om halterna av svart kol i olika miljöer, på olika håll i landet ger en noggrannare uppfattning om källorna till och variationerna i halterna som härrör sig från förbränning. Dessa uppgifter behövs när vi förbereder oss för EU:s skärpta lagstiftning om luftkvalitet.

I städerna är trafiken och träförbränningen de största källorna till svart kol

Svart kol, sot, uppstår vid ofullständig förbränning. I Finland kommer utsläppen av svart kol mest från gamla dieselbilar och från vedeldning i eldstäder. Den ökade användningen av ved för uppvärmning på grund av energikrisen ökar också utsläppen av svart kol, vilket kan orsaka problem med luftkvaliteten eller rökolägenheter i tätt bebyggda småhusområden.

Hittills har det endast gjorts omfattande mätningar av svart kol i huvudstadsregionen, där Helsingforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för mätningarna av luftkvaliteten. Uppföljningen av svart kol inleddes i huvudstadsregionen 2009 och mätningar görs nu på sju platser. ”Under årens lopp har halterna minskat betydligt i trafikmiljön i och med att fordonsbeståndet har förnyats. I småhusområden har träförbränningen fortfarande en stor inverkan på halterna av svart kol, i synnerhet under vindstilla frostkvällar”, berättar Hanna Manninen, chef för luftvårdsenheten vid HRM.

Realtidsinformation om halterna av svart kol ger en mycket bättre bild av lokala utsläppskällor än till exempel halter av fina partiklar, som påverkas kraftigare av långväga transporter än lokala utsläpp.

”Vi hoppas att inkluderandet av svart kol i realtidsinformationen om luftkvalitet i tjänsten Luftkvaliteten i Finland ska inspirera andra städer att ta med svart kol i sina uppföljningsprogram”, konstaterar Meteorologiska institutets specialforskare Pia Anttila.

Forskningsstationernas resultat inkluderas i tjänsten

Med resultaten från Meteorologiska institutet och Helsingfors universitets forskningsstationer utvidgas mätnätet av svart kol till att omfatta hela landet. Forskningsstationer på olika håll i Finland ger en mångsidig bild av luftföroreningarna som sprids till Finland. Svart kol påskyndar också klimatförändringen. Svart kol värmer kraftigt upp atmosfären och det påverkar bland annat molnbildningen och gör det till ett viktigt forskningsobjekt.

Vid de nordliga forskningsstationerna, Meteorologiska institutets station i Sammaltunturi och Helsingfors universitets forskningsstation i Värriö observeras särskilt långväga transporter av svart kol från utsläpp från gas- och oljefält i norra Ryssland samt omfattande skogsbränder i Sibirien. ”Svart kol påskyndar den arktiska klimatförändringen och noggranna mätningar i området är viktiga för bedömningen av konsekvenserna, konstaterar enhetschef Antti Hyvärinen vid Meteorologiska institutet.

Mätningarna i Hyytiälä i Juupajoki och Puijo i Kuopio ger ett perspektiv på belastningen av svart kol i södra och mellersta Finland. Utös läge är utmärkt för undersökning och uppföljning av både fartygstrafiken och belastningen från Kontinentaleuropa.

Framtida utsläpp av svart kol och lufthalter i fråga om reglering

Svart kol har skadliga effekter på hälsan, eftersom skadliga organiska föreningar och metaller har bundits på dess yta. Svartkolspartiklarna kan vara mycket små, så pass små att de kan färdas genom människokroppen ända till lungblåsorna. Kortvarig exponering för höga halter förvärrar bland annat hjärt- och andningssjukdomar. Nationella eller internationella luftkvalitetsnormer har ännu inte fastställts för svart kol. Både Europeiska unionen och Världshälsoorganisationen (WHO) har dock uppmärksammat det svarta kolet på grund av de hälso- och klimatproblem som det orsakar, vilket visar tecken på att man i framtiden också kan förvänta sig en reglering av utsläpp och lufthalter.

Mer information

Luftkvaliteten i Finland - Välj Svart kol till höger på kartan Specialforskare Pia Anttila, tel. 050 368 6420, pia.anttila@fmi.fi Pallas Sammaltunturi (sidor på engelska) Utö (sidor på engelska) Enhetschef Antti Hyvärinen, tel. 029 539 5444 antti.hyvarinen@fmi.fi Gruppchef Eija Asmi, tel. 029 539 5352 eija.asmi@fmi.fi Helsingfors Gumtäkt Gruppchef Hilkka Timonen tel. 029 539 5503 Kuopio Puijo (sidor på engelska) Gruppchef Mika Komppula, tel. 029 539 5413 mika.komppula@fmi.fi Helsingfors universitet Värriö SMEAR I (sidor på engelska) Hyytiälä SMEAR II (sidor på engelska) Professor Tuukka Petäjä, tel. 050 415 5278 tuukka.petaja@helsinki.fi Helsingforsregionens miljötjänster HRM HRM Luftkvalitet Chef för luftvårdsenheten Hanna Manninen, tel. 050 401 7826 hanna.manninen@hsy.fi

Svart kolLuftkvalitet