Ovädrens följder

På Meteorologiska institutet har man undersökt vilka effekter farliga väderfenomen kan ha. Med hjälp av denna information kan man skydda människoliv och minska egendomsskador.

I Finland har ymnigt snöfall förorsakat följande

15 m/s

 • Bilar fastnar i snövallar, olyckor på hala vägar.

 • Tåg och spårvagnar försenas.

 • Ogrundade brandalarm då t.ex. snö blåser in i brandvarnare.

 • Trädgrenar och träd kan börja luta och kränga på grund av snö som ansamlats på dem.

17 m/s

 • Bilar löper större risk att kollidera med hinder på vägen på grund av försämrad sikt.

20 m/s

 • Förseningar i flygtrafiken, en del flygplan kanske omdirigeras till andra flygfält.

 • Vindbyar kan få fordon att glida av hala vägar.

I Finland har stormbyar förorsakat följande

15 m/s

 • Risk att bli under fallande träd (observerat i 20 m/s men gäller förmodligen även vid svagare vindar).

 • Enstaka träd faller.

 • Bilar fastnar i snövallar, olyckor på hala vägar.

 • Tåg och spårvagnar försenas.

 • Ogrundade brandalarm då t.ex. snö blåser in i branddetektorer.

 • Trädgrenar och träd kan börja luta och kränga på grund av snö som ansamlats på dem.

17 m/s

 • Enstaka takplåtar lösgör sig delvis. Träd faller på byggnader. Dukar och skyddspresenningar som fästs på husens fasader kan lossna. Lättare byggnadsmaterial flyger från byggplatser¹.

 • Träd faller på vägar, el- och telefonkablar. El- och telefonledningar som fallande träd dragit ner på marken kan utgöra fara för speciellt vägtrafiken.

 • Träd kan falla på bilar. Bilar och människor möjligen omringade av omkullfallna träd.

 • Eventuella skador på mobiltelefonernas basstationer kan försämra hörbarheten.

 • Förtöjda båtar kan slita sig.

 • Bilar löper större risk att kollidera med hinder på vägen på grund av försämrad sikt.

20 m/s

 • Plåttak kan lossna helt och hållet eller rullas, filttak och taktegel kan lösgöras, eventuella reklamskyltar på hustak riskerar att falla ner. Vinden kan flytta lätta uthus. Flaggstänger riskerar att knäckas.

 • Längre elavbrott kan leda till problem; människor kan t.ex. fastna i hissar, offentliga utrymmen mörkläggs och mobiltelefonförbindelser riskerar att brytas.

 • I hamnar kan containrar falla från staplar. Skyltar kan falla i vinden.

 • Mängder av träd faller.

 • Förseningar i flygtrafiken, en del flygplan kanske omdirigeras till andra flygfält.

 • Vindbyar kan få fordon att glida av hala vägar.

25 m/s

 • Rikligt med takskador och även skador på skorstenar. Fönsterglas kan krossas, balkongglas lösgöra sig.

 • Så kallad övertryckshallar kan rasa och takkonstruktioner skadas.

 • Byggnadsställningar kan rasa.

 • Gatubelysningsstolpar kan skadas eller falla.

28 m/s

 • Lätta uthus kan flytta på sig.

 • Omfattande och långvariga elavbrott möjliga.

I Finland har åskbyar förorsakat följande

F1 (33 m/s)

 • Risk att människor blir under fallande träd eller får elstötar.

 • Träd faller på byggnader. Enskilda takplåtar kan lossna i vinden. Tält kan falla omkull. Flaggstänger kan knäckas.

 • Mängder av träd faller över vägar samt el- och telefonledningar.

 • Bilister riskerar kollidera med omkullfallna träd eller att bilen kastas av vägen i den byiga vinden. Träd kan även falla på bilar.

 • Småbåtar kan råka i sjönöd. Förtöjda båtar kan slita sig.

 • Träd kan falla på järnvägar.

 • Elavbrott som bl.a. kan leda till att människor blir fast i hissar.

F2 (50 m/s)

 • Mängder av träd faller på byggnader, takplåtar och filttak lossnar, svagare uthus kan rasa samman.

 • Massvis med omkullfallna träd som kan ligga över vägar i till och med 100 meter långa avsnitt.

 • Många människor fast i byggnader och på vägar på grund av de omkullfallna träden.

 • Igentäppta avlopps- och takbrunnar, skadade rör eller bortblåsta byggnadspresenningar kan leda till vattenskador.

 • observerades i F2 men gäller förmodligen även för F1.

I Finland har stora hagel förorsakat följande

minst 1,5 cm

 • Hala vägytor och dålig sikt.

 • Skador på odlingar.

2-3 cm

 • Enstaka fall där bilplåtar fått smärre skador.

3-5 cm

 • Skrubbsår av vassa hagelkanter, blåmärken, bulor eller lindriga hjärnskakningar hos människor och djur.

 • Bilplåtar bucklas och vindrutor spricker.

 • Bucklor i plåttak, skador i filttak, fönsterrutor splittras, målarfärg lossnar från byggnaders utsidor, hål i plasttak.

5-7 cm

 • Kontusioner hos människor.

 • Sprickor i tegeltak, dubbla fönster krossas.

Över 7 cm

 • Bilar åsamkas stora skador; stora bucklor och krossade vindrutor.

I Finland har störtfloder förorsakat följande i städer och tätorter

100 mm

 • Avloppsnätet fylls, vatten stiger upp ur avloppen ut på gator och i källare.

 • Källare och bottenvåningar översvämmas.

 • Regnvatten samlas i tunnlar och gångtunnlar samt på övriga låga vägavsnitt. Brunnslock på körbanan kan ha flyttat på sig på grund av vattnet och kan utgöra en fara för trafiken.

140 mm

 • Många hus skadas dels av vatten som strömmar in utifrån, dels av att avloppssystemet inte fungerar.

 • Med avloppsvattnet kan olika sjukdomar spridas.

 • Översvämningen omringar byggnader.

 • I hisschakt kan det ansamlas vatten.

 • Vägkonstruktioner kan rasa och grusvägar kan få stora skador. Broar kan bli under vatten. Tunnlar och gångtunnlar kan översvämmas. Flera gator stängs, varpå byggnader isoleras.

 • Bilmotorer stannar om de körs i djupt vatten med följden att bilar kan bli under vattnet.

I Finland har tromber förorsakat följande

F1 (33 m/s)

 • Försträckta lemmar, kontusioner, skall- och andra frakturer förorsakade av föremål som flyger med vinden, fallande träd eller rasande tak. Människor kan även dö eller skadas allvarligt.

 • Plåttak på byggnader kan lösgöras, skorstenar falla sönder, takskägg lösgöras. Tält rasar ihop. Reklamskyltar och utomhusbelysning går sönder.

 • Bilister riskerar att kollidera med omkullfallna träd.

 • Mängder av träd faller med rot, träd knäcks, trädgrenar lossnar och säden lägger sig.

F2 (50 m/s)

 • Vinden kan flytta uthus från grunden eller förstöra dem helt (t.ex. ett bilgarage eller en plåttäckt hall med järnkonstruktion). Lättare uthus och containrar kan blåsa längre vägar bort. Övre våningen från stockhus kan blåsa bort och byggnadens fönster krossas. Träd faller på byggnader.

 • Vägar, eldistribution och telefonförbindelser är avskurna på stora områden. Vinden kan föra med sig bråte ut på flygfält, vilket kan leda till stängning.

 • Vinden lyfter upp små båtar i luften.

 • Stora skogsskador – ofta faller alla träd med rot. Vinden kan lyfta upp stora träd högt upp i luften.

F3 (70 m/s)

 • Stenväggar kan falla omkull.

 • Järnvägsvagnar stjälper.

 • Alla träd går av på cirka 2-3 meters höjd.

 • har inträffat i F3, men är förmodligen möjligt även i svagare tromber.