Internationella organisationer

Meteorologiska institutet representerar Finland i flera internationella organisationer och försöker aktivt påverka deras verksamhet.

WMO

Meteorologiska  världsorganisationen, WMO, hör till en av de viktigaste meteorologiska organisationerna som Finland är medlem i. Finland har varit medlem i WMO  allt sedan WMO grundades år 1950. WMO är en specialorganisation under Förenta Nationerna, till vilken hör 192 medlemsländer. Finlands ständiga representant  i WMO är Meteorologiska institutets generaldirektör Petteri Taalas.

WMOs främsta uppgift är att  sköta om att  medlemsländerna har bästa möjliga tekniska och materiella tillgångar att sköta det myndighetsansvar de har vad gäller väderprognoser och därtillhörande varningar och säkra den globala  tillgången av standardiserad väderdata och produkter.

För att koordinera samarbetet möts medlemsländerna vartannat år i Kongressen . Vart fjärde år besluter man om WMOs program. strategi och budget för de kommande fyra åren. I samband med Kongressen väljs också WMOs förvaltningsråd, president och vice-presidenter samt sekretariatets generalsekreterare för de följande fyra åren.

WMO är indelat i 6 olika regioner, Regional Association I - VI. Finland hör till RAVI, Europaregionen. WMO har också två tekniska kommissioner och Finland är representerad i båda.

ECMWF

Redan innan Finland blev medlem av EU var det europeiska samarbetet omfattande inom meteorologin. I och med medlemskapet intensifierades samarbetet ytterligare. Meteorologiska institutet representerar Finland i flera europeiska organsationer och deltar också i flera formella eller mindre formella nätverk som bildats mellan instituten i Europa. Medlemskapet i det europeiska prognoscentret, ECMWF, European Centre for Medium Range Weather Forecasts, garanterar oss tillgång till världens bästa medellånga väderprognoser och en av världens snabbaste superdatorer.