Pressmeddelande 11.8.2022

Det arktiska området har värmts upp fyra gånger snabbare än jordklotet i genomsnitt

En undersökning som utfördes av forskare vid Meteorologiska institutet visade att den allmänt använda meningen "det arktiska området värms upp dubbelt så snabbt som det övriga jordklotet", tydligt underskattar de observerade förändringarna.
Nuuk, Grönland. Bild: Hada Ajosenpää / Meteorologiska institutet.

Under de senaste decennierna har klimatuppvärmningen varit kraftigast i det arktiska området. Detta fenomen är ett av de mest synliga uttrycken för klimatförändringen och kallas för arktisk förstärkning (eng. Arctic amplification). Enligt en undersökning som publicerats i vetenskapstidningen Communications Earth & Environment har uppvärmningen i det arktiska området under de senaste 43 åren varit nästan fyra gånger snabbare än för jordklotet i genomsnitt. Detta relationstal, dvs. den arktiska förstärkningens storlek är högre än vad som tidigare allmänt rapporterats i litteraturen och medierna. I vissa områden har uppvärmningen varit ännu kraftigare: till exempel Barents havs område har värmts till och med sju gånger snabbare än globalt sett i genomsnitt.

Det högre relationstalet beror å ena sidan på en kraftig och långvarig uppvärmning i det arktiska området. Å andra sidan påverkas resultatet av hur arktiska området definieras och för vilken tidsperiod uppvärmningshastigheten beräknas. I den nya undersökningen definierades det arktiska området som området inom polcirkeln. Uppvärmningshastigheten beräknades från och med 1979, dvs. från den period då vi har pålitliga satellitobservationer.

”Det arktiska området definierades med hjälp av polcirkeln i norr, eftersom vi ville använda ett område som de flesta människorna uppfattar som Arktis. Vi fokuserade på perioden som började i 1979, eftersom observationsdata är mer tillförlitligt efter det och den kraftiga uppvärmningen började på 1970-talet”, berättar Meteorologiska institutets forskare Mika Rantanen.

Klimatmodellerna underskattar den arktiska förstärkningen

I undersökningen framgick det också att de nuvarande klimatmodellerna har svårigheter att simulera den fyrdubbla uppvärmningshastigheten i det arktiska området. Möjligen underskattar klimatmodellerna systematiskt förstärkningen. Det är även möjligt att utvecklingen under de senaste årtiondena helt enkelt har varit mycket exceptionell. Jämförelsen gjordes speciellt mellan den observerade och simulerade arktiska förstärkningen, inte mellan det arktiska områdets absoluta uppvärmningshastighet.

"Medan förstärkningens omfattning i viss mån beror på definitionen av det arktiska området och den tidsperiod som undersökts i beräkningarna, framgick det också att klimatmodellerna underskattade den arktiska förstärkningen nästan oberoende av definitionen", förtydligar Mika Rantanen.

Den arktiska förstärkningen är kraftigast sent på hösten och i början av vintern, då den varma havsytan som frigjorts från isen avger värme till atmosfären. Visserligen har istäcket minskat mest på sommaren och i början av hösten, men då avger havsytan endast lite värme eftersom temperaturen är ungefär densamma i atmosfären och i havet.

Både den antropogena klimatförändringen och naturliga långsiktiga variationerna i klimatsystemet inverkar på hur stor förstärkningen kommer att vara i framtiden.

Mer information:

Forskare Mika Rantanen, Meteorologiska institutet, tfn 050 475 0756, mika.rantanen@fmi.fi

Forskare Antti Lipponen, Meteorologiska institutet, tfn 050 304 6374, antti.lipponen@fmi.fi

Den vetenskapliga artikeln har publicerats i vetenskapstidningen Communications Earth & Environment.

Artikelns referens: Rantanen, M., Karpechko, A. Y., Lipponen, A., Nordling, K., Hyvärinen, O., Ruosteenoja, K., Vihma, T. & Laaksonen, A. (2022). The Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979. Communications Earth and Environment, https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3.

Årlig medeltemperaturutveckling i den arktiska regionen (mörka linjer) och globalt medelvärde (ljusa linjer). Temperaturerna är avvikelser från genomsnittet 1981–2010. Trenderna för åren 1979-2021 visas med räta linjer.
Årsmedeltemperaturtrend (vänster) och årlig medeltemperaturtrend jämfört med det globala genomsnittet (höger) i olika regioner åren 1979‒2021.

ArktisArktisk förstärkningKlimatförändring