Meddelandearkiv: 2019

De vetenskapliga bevisen på klimatförändringen anses vara allt starkare

19.3.2019 12:28

Finländare är eniga om att klimatförändringens effekter syns redan nu i olika delar av världen.

Enligt den rapport som den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC publicerade i oktober i fjol har klimatet redan blivit cirka en grad varmare jämfört med den förindustriella tiden. Inom forskarsamhället råder det stor enighet om att uppvärmningen till största delen har orsakats av människan. Av klimatbarometern framgår det dock att endast 58 procent av finländarna anser att forskarna är eniga om orsakerna till uppvärmningen. Procentandelen är trots det klart högre än år 2015 då endast en dryg tredjedel av dem som svarade ansåg att forskarsamhället är enigt om orsakerna till den globala uppvärmningen.

Det att klimatförändringens konsekvenser redan nu märks på olika håll i världen och att klimatförändringen har klart flera skadliga än positiva konsekvenser är man fortfarande stabilt eniga om.

Enkäten om medborgarnas klimatåsikter genomfördes av Kantar TNS på beställning av styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation.

Ytterligare information:

Pressmeddelande 18.3.2019: Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna

I styrgruppen för klimatkommunikation ingår miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, statsrådets kansli, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Motiva, VTT, Finlands Akademi, Kommunförbundet, Demos Helsinki, Sitra och Business Finland.