Meddelandearkiv: 2014

En ny typ av radar i bruk i Luosto: regnobservationerna blir mer exakta

6.8.2014 8:01

Meteorologiska institutets sjunde dubbelpolarisationsradar har tagits i bruk i Luosto i Sodankylä i mitten av juli. Radarn levererades av Vaisala Oyj.

Bild: Ilpo Koskinen

Bild: Ilpo Koskinen

Den nya teknologin möjliggör bland annat en förbättring av trafiksäkerheten eftersom nederbördsobservationerna och -prognoserna blir mer exakta. Tack vare den nya teknologin kan radarsystemen särskilja mellan olika typer av nederbörd, såsom vatten, snö och hagel. Med denna tilläggsinformation kan meteorologerna observera och förutspå nederbördsintensiteten med större exakthet än tidigare. Meteorologiska institutet räknar med att den nya teknologin också förbättrar kvaliteten på mätdata, eftersom man ur radarbilderna på ett bättre sätt kan identifiera olika nederbördstyper, men också fåglar och insekter.

"Radardata utnyttjas dessutom i flera applikationer, bl.a. för att bedöma faran för skogsbrand och övervakning av nederbördsmängder. I Lappland, där avstånden är långa, är de uppgifter som radarn ger särskilt viktiga också på vintern då mängden snöfall påverkar vägarnas vinterunderhåll", berättar äldre forskare Harri Hohti vid Meteorologiska institutet. Den ackumulerade nederbördsmängden påverkar också tillgången till vattenkraft och översvämningsprognoser. I detta syfte levererar Meteorologiska institutet radardata också till SYKE.

I Meteorologiska institutets väderradarnätverk ingår åtta radar, av vilka de som är belägna i Vanda, Kouvola, Ikalis, Korpo och Utajärvi redan använder sig av dubbelpolarisationsteknik. 

Meteorologiska institutet producerar väderradarbilder för offentligt bruk och för sina kunder. En radar kartlägger nederbördsområden inom en radie av cirka 250 kilometer från radarn. De bilder över hela Finland som förmedlas åt allmänheten har byggts upp som en kombination av flera radarbilder, eftersom det ger den bästa bilden av nederbördsläget.

Den nya generationens väderradar: dubbelpolarisation

De nya radarna utnyttjar dubbelpolarisationsteknologi, där radarns antenn skickar horisontalt och vertikalt polariserade mikrovågspulser. Med hjälp av dessa pulser får man information om mätobjektets form med vars hjälp mätobjektets typ kan räknas ut. Även nederbördsintensiteten kan med horisontala och vertikala pulser mätas noggrannare än med traditionell radar.
Vaisala började utveckla dubbelpolarisationsradar i början av 2000-talet i samarbete med bl.a. Helsingfors universitet och universitetet i Colorado. Meteorologiska institutet har också deltagit i utvecklingsarbetet. År 2007 införde Vaisala den nya generationens radar i sitt produkturval.

Utvidgandet av marknaden tog fart i och med Sigmet-företagsaffären i Förenta staterna, genom vilken Vaisala fick tillgång till världsledande kunnande om väderradarnas signalprocessorer och applikationsprogram. Sammanlagt har över 50 exemplar av Vaisalas radar beställts till 20 länder.

Ytterligare information:

Äldre forskare Harri Hohti, tfn 0295 393 629

Meteorologiska institutets väderradarnät: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/radarnatet-i-finland

Dubbelpolarisationsradar: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/nya-radar

Vaisalas väderradar: http://www.vaisala.fi/fi/meteorology/products/weatherradars/Pages/default.aspx

Vaisala är ett världsledande företag inom mätningslösningar för miljö och industri. Med 75 års erfarenhet bidrar Vaisala till bättre livskvalitet genom att erbjuda ett brett urval innovativa observations- och mätningsprodukter och -tjänster för mätningsbehov inom meteorologin, utvalda väderberoende branscher samt industrin. Vaisalas huvudkontor är i Finland och bolaget sysselsätter cirka 1 400 proffs över hela världen. www.vaisala.fi