Meddelandearkiv: 2007

På Båtmässan vill myndigheterna framhäva: Håll dig informerad, håll dig flytande

8.2.2007 12:00

8.2.2007

Båtpolisen inom Helsingfors polisinrättning, Meteorologiska institutet, Havsforskningsinstitutet, Finska vikens sjöbevakning och Tullen deltar med en gemensam avdelning också i årets båtmässa VeneBåt07. Med temat −håll dig informerad, håll dig flytande− vill myndigheterna fästa uppmärksamhet vid att olyckshändelserna till sjöss stadigt ökar i antal. Samtidigt vill man understryka att antalet drunkningsfall beroende på alkoholförtäring är stort i Finland. Därtill är man ofta illa utrustad och har inte de nödvändiga kunskaperna som krävs.

Myndighetsavdelningen vill betona sjömannakunskaperna som en bland övriga medborgarfärdigheter. Avdelningens viktigaste mål är att betona att sjömannakunskaperna omfattar många olika delområden vilka båtförarna bör känna till innan de beger sig ut på sjön.

Polisen påminner om det viktiga i att upprätthålla och utveckla tillräckliga sjömannakunskaper. Före avfärden är det viktigt att bekanta sig med gällande lagstiftning angående vistelsen på sjön och att repetera navigeringens grunder. Båtsporten är en fin hobby. Genom att noggrannt förbereda sig och med rätt inställning blir sjöfärden trygg.

I och med en ändring av fartygsavfallslagen har Finland infört en administrativ oljeutsläppsavgift den 1 april 2006. Oljeutsläppsavgiften påförs av Gränsbevakningsväsendet. Eftersom lagen också gäller mindre farkoster, t.ex. fritidsbåtar och fiskefartyg, innebär lagen i praktiken att en noggrann och regelbunden service av båtar och farkoster kommer att spela en allt större roll.

På båtmässan presenterar Havsforskningsinstitutet sin verksamhet, berättar om Östersjöns till-stånd och forskningen kring detta. På Havsforskningsinstitutets sidor Östersjön Nu finner man aktuell information, t.ex. karta över isläget, uppgifter om havsvattenståndet och om våghöjden. Iskartan uppdateras flere gånger i veckan, uppgifter om vattenståndet och våghöjden flere gånger i timmen.

Meteorologiska institutet poängterar det betydelsefulla i att ta reda på vädersituationen innan man beger sig till sjöss. Endast genom att kontinuerligt följa vädrets utveckling är man beredd vid hotfulla och farliga vädersituationer.

På mässavdelningen hittar man viktig information för båtförare belyst ur de olika myndigheternas synvinkel. Också av myndigheter i utlandet är det förvånansvärt enkelt att få reda på viktiga sjösäkerhetsfrågor. I tidningen Sjösäkerhet 2007, som delas ut på myndighetsavdelningen ingår en artikel om just detta, berättar tullöverinspektör Esa Lindqvist från Tullstyrelsen.

Helsingfors Mässcentrum 10.-18.2., Öppetider: mån-ke kl 11-19, tor kl 11-21, lör-sön kl 10-18

Mera information
Östersjöportalen -websidor

Meteorolog Marja Aarnio, tel. (09)1929 3333, marja.aarnio@fmi.fi