Meddelandearkiv: 2018

Havsnivåhöjningen ökar riskerna för översvämning längs Finlands sydkust

26.4.2018 8:28

Enligt uppdaterade bedömningar kan havsytan i Finska viken stiga med upp till 80–90 cm före sekelskiftet. Höjningen av havsnivån ökar klart sannolikheten för framtida översvämningar särskilt längs Finlands sydkust. I Bottenviken ökar översvämningsriskerna däremot inte avsevärt under detta århundrade.

Bild: Jukka Salmi

Bild: Jukka Salmi

I en färsk undersökning som Meteorologiska institutet har gjort har bedömningarna av havsnivåhöjningen och översvämningsriskerna längs den finska kusten fram till 2100 uppdaterats. Undersökningen beaktar de senaste internationella forskningsresultaten om en global höjning av havsnivån med hänsyn till den regionala variationen.

Översvämningsriskerna ökar särskilt längs sydkusten

För att kunna bedöma sannolikheten för framtida översvämningar kombinerades i undersökningen prognoserna för en havsnivåhöjning på lång sikt och bedömningarna av en kortvarig variation av vattennivån som grundar sig på observationer.  Riskerna för översvämningar väntas öka betydligt längs sydkusten. Översvämningen i januari 2005, som höjde havsvattennivån rekordartat i Finska viken, kunde till exempel upprepas i genomsnitt vartannat år i klimatet som väntas råda i slutet av seklet. I Bottenviken, där landhöjningen är kraftigare och havsytan stiger mindre, väntas översvämningsriskerna däremot inte ändras avsevärt under detta sekel. Längs Bottenhavets kuster ökar riskerna för översvämningar sannolikt något.

I Finland har man förberett sig på havsnivåhöjningen bland annat genom att ge rekommendationer om de lägsta bygghöjderna som har fastställts senast 2014.  Undersökningen som nu gjordes ändrade inte avsevärt bedömningarna som rekommendationerna om bygghöjd grundar sig på.

Mer information:

Havu Pellikka, tel. 050 499 1131, havu.pellikka@fmi.fi

Ulpu Leijala, puh. 050 380 2828, ulpu.leijala@fmi.fi

Översvämningskartor/SYKE:http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar/Hur_stor_ar_risken_for_oversvamning_dar_jag_bor/Oversvamningskartor