Meddelandearkiv: 2016

Interaktiv visualisering beskriver en ökning av metan- och koldioxidhalterna vid mätstationen i Pallas

31.5.2016 9:40

Koldioxid- och metanhalterna i atmosfären ökar kontinuerligt. I mätningarna på toppen av fjället Sammaltunturi i Pallas syns förutom en ökning av halterna även hur de varierar under olika årstider. Nu kan man även se mätningarna med hjälp av den interaktiva visualiseringen på webbsidan Ilmasto-opas.fi.

Koldioxid och metan är båda kraftiga växthusgaser vars halter i atmosfären påverkar klimatförändringens framfart. "Halten av växthusgaser i atmosfären berättar mer omfattande om global status och därför är dessa så viktiga att följa", konstaterar Tuula Aalto, gruppchef vid Meteorologiska institutet. Bakgrundsmätningarna hjälper även till vid uppföljningen av utsläpp, eftersom observationen av atmosfären är ett viktigt sätt att kontrollera utsläppsminskningarna som staterna rapporterar.

I visualiseringens syns en stigande trend

Förändringen av koldioxid- och metanmängden i atmosfären på Pallas kan granskas med hjälp av den nya interaktiva visualiseringen på webbsidan Ilmasto-opas.fi . I visualiseringen presenteras dagsmedelvärdena för koldioxid och metan samt tre olika typer av trender. En av trenderna lyfter fram årstidsvariationen och de två andra tendensen på lång sikt, som är stigande med avseende på båda gaser.

I visualiseringen syns koldioxidhalterna från och med 1998 och metanhalterna från och med 2004 fram till 2015, men halterna kan även granskas under kortare perioder. Visualiseringen ger en helhetsbild av halternas utveckling och gör undersökningen mer begriplig för den stora allmänheten.

Årstidsvariationen ingår i Pallas särdrag

Årstidsvariationen är typisk för halterna av växthusgaser som mäts i Pallas, där koldioxidhaltens variation beroende på årstid är betydligt mer regelbunden jämfört med metanhalten. Koldioxidhalten är som högst på vintern och sjunker, när vi närmar oss växtperioden och växtligheten börja binda koldioxid från luften. Metanhalten ökar även under vintern men stiger tillfälligt även i slutet av sommaren, när myrarna kring Pallas frigör metan i luften.

Även om halterna varierar något enligt årstiderna, är trenden ökande med avseende på såväl koldioxid som metan. Halten koldioxid har ökat i atmosfären på mätstationen på fjället Sammaltunturi sedan mätningarna påbörjades. "Även metanhalterna började öka på nytt under 2007 efter en cirka tio år lång jämn period", berättar gruppchef Tuomas Laurila.

Koldioxidhalten har ökat i Pallas med cirka 2,0 ppm på ett år och gränsen för den symboliska tröskeln på 400 ppm överskreds redan 2012. Det betyder att det finns nu mer koldioxid i atmosfären en någonsin under den industriella tiden.

Observationerna på fjället Sammaltunturi är en del av internationella mätningar

Grunden för visualiseringen är mätningar som genomförs på Meteorologiska institutets mätstation på toppen av fjället Sammaltunturi i Pallas-Yllästunturi nationalpark. "Placeringen är gynnsam eftersom den är belägen långt borta från stora utsläppskällor, såsom städer, vilket gör att mätningarna ger en representativ bild av halterna av växthusgaser i atmosfären", berättar Tuula Aalto.

Mätningarna på fjället Sammaltunturi är en del av det internationella GAW-mätningsnätverket, med hjälp av vilket växthusgasernas halter följs runt om i världen. Med hjälp av GAW-stationsnätverket och mätningarna som görs på fjället Sammaltunturi kan man även undersöka utsläppskällor och -sänkor.

Ytterligare information
Ilmasto-opas.fi: Visualisering av växthusgaser i Pallas

Gruppchef Tuula Aalto, tfn 050 5550006
Gruppchef Tuomas Laurila, tfn 050 3671305