Meddelandearkiv: 2011

Sommar-Östersjön är en källa till samtalsämnen

15.6.2011 14:15

Östersjön är ett av världens mest förorenade och livligast trafikerade hav. Följaktligen ökar trycket att utnyttja Östersjön kraftigt. Östersjön är samtidigt ett av de bästa fritidsområdena i världen, men för att kunna röra sig tryggt behöver man goda väder- och havskunskaper.

Bild: Kirsti Kotro

Bild: Kirsti Kotro

Östersjön är sjukt och har många diagnoser. Samtidigt som det plågas av flera långsamt utmattande sjukdomar, såsom en eutrofiering av havet och överfiske, hotas det av en ökande risk för en oljekatastrof.
”För att kunna rikta havsforskningen i en rätt och hållbar riktning, bör man ha ett vitt perspektiv på de möjligheter, hot, svagheter och behov som Östersjön har", konstaterar den nya chefen för Meteorologiska institutets havsforskning Johanna Ikävalko.

En havsförvaltningsplan är under arbete

För Finlands havsområden utarbetas en vidlyftig havsförvaltningsplan som har som mål att skapa en god status för Östersjön senast 2020 i enlighet med Europeiska unionens ramdirektiv om en marin strategi.
”En förberedande bedömning av havets status ska vara färdig den 15 juli 2012. Till den hör en bedömning av Östersjöns tillstånd samt en analys av trycken på miljöns tillstånd och konsekvenserna samt av de ekonomiska och sociala kostnaderna som är resultat av vattnets användning och en försämring av havsmiljöns tillstånd. Senast samma datum ska de särdrag som berör havsmiljöns goda status definieras samt övergripande miljömål och därtill anslutna indikatorer ställas”, räknar specialforskare Hermanni Kaartokallio vid Finlands miljöcentral upp.

Program för uppföljning ska inledas senast år 2014 och genomförandet av åtgärdsprogrammen senast år 2016. Havsförvaltningsplanen skapar förutsättningar att kontrollera de ökande trycken från användning. Att utarbeta havsförvaltningsplanen innebär ett vidlyftigt expertarbete. I det deltar utöver miljöministeriet och andra ministerier också Finlands miljöcentral (SYKE), NTM-centralerna vid kusten, Meteorologiska institutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Forststyrelsen och många andra forskningsinstitut och myndigheter.

Nya varningar för båtförare

Meteorologiska institutet har i början av denna seglingssäsong tagit i bruk nya varningar på havsområdena. Båtförare och kustbor varnas i sommar för första gången för extrem sjögång, havsvattenstånd och värmebölja. Utgående från sjögångsvarningar kan man till exempel bedöma hur trafiken till Tallinn löper. I alla nya varningar finns tre varningsklasser som underlättar bedömningen av hur farlig situationen är.

Dessutom ger Meteorologiska institutet förhandsvarningar för farliga väderfenomen 1-3 dygn före det hotande väderförhållandet. De nya förhandsvarningarna sträcker sig till att gälla åskbyar, hårda vindar på havsområdet, våghöjden, exceptionellt högt eller lågt havsvattenstånd. Utöver dessa förhandsvarningar som berör speciellt båtförare ges varningar för bl.a. regn, extrem värmebölja samt vindar på landområden.
Klimatförändringen ökar de byiga vindarna

Inom Östersjöbassängen kan sjögången bli så hög att den måste allt mera tas i beaktande i sjöfarten och planeringen av infrastrukturen på kusterna. Hittills har de kraftigaste omfattande stormarna inträffat på södra Östersjön, där medelvärdet för vinden har uppmätts till över 32 m/s och i byarna till över 40 m/s.
Klimatförändringen ökar med tiden de byiga vindarna till havs både på sommaren och på vintern. Den naturliga variationen är dock alltid betydelsefull. De ändringar som sker i lågtrycksaktiviteten i Skandinavien är statistiskt betydelsefulla senast i slutet av seklet. Enligt modellerna ökar regnen och vindarna och rutterna för lågtrycken blir ogynnsamma. Förändringarna är desto mer betydelsefulla ju mera klimatet under tidernas lopp blir varmare.

 

Mer information:

Östersjöns tillstånd:
Chefen för Havsforskning Johanna Ikävalko, Meteorologiska institutet, tfn.0400 291 066, johanna.ikavalko@fmi.fi

Chefen för Enheten för marina miljöns tillstånd Heikki Pitkänen, SYKEs havscentrum, tfn. 040 582 3182, heikki.pitkanen@ymparisto.fi

Havsförvaltningsplanen:
Specialforskare Hermanni Kaartokallio, SYKEs havscentrum, tfn. 050 325 7580, hermanni.kaartokallio@ymparisto.fi
Varningar och vindarna på Östersjön:
Meteorolog Marja Aarnio-Frisk, tfn. (09) 1929 3333, marja.aarnio@fmi.fi
Havsexpert Jouni Vainio, tfn. 041 501 5359, jouni.vainio@fmi.fi

Klimatförändringen:
Gruppchefen för Klimatforskning och tillämpningar Hilppa Gregow, tfn. (09) 1929 3510, hilppa.gregow@fmi.fi

Läs mer om de nya varningarna: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/information-om-varningarna
Sjövädret och Östersjön: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/sjovadret-och-ostersjon
Läs mer om havsförvaltningsplanen
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=383272&lan=fi&clan=fi