Kommentar 16.3.2021

Samarbete, effekt och föregångarskap

Meteorologiska institutets nya värderingar svarar mot de utmaningar som den föränderliga verksamhetsmiljön och den föränderliga världen medför.

Meteorologiska institutet har till uppgift att producera observations- och forskningsdata om atmosfären och haven samt väder-, havs- och klimattjänster. Den information vi producerar används för den allmänna säkerheten och för näringslivets och medborgarnas behov. I praktiken innebär detta att våra kunder och intressentgrupper representerar nästan hela samhället.

Vår bransch är också starkt internationell. Vi samarbetar för att producera forskning, observationsverksamhet och tjänster i ett mycket omfattande nätverk som är bilateralt, nordiskt, europeiskt och omfattar alla länder i hela världen.

Coronaviruset har lärt oss nya saker

Pandemin som orsakats av coronaviruset har tvingat oss att lära oss nya saker och att ändra på våra verksamhetssätt. Under normala förhållanden hittar både jag och många andra anställda vid Meteorologiska institutet i våra kalendrar många anteckningar om kund- och intressentmöten ansikte mot ansikte. På grund av coronaviruset har vi varit tvungna att omorganisera alla våra vanliga rutiner. Inom forskningsprojekt och internationell verksamhet hålls möten, konferenser och workshopar på distans. Forskarbesöken har huvudsakligen skjutits upp till framtiden.

Jag tror att när vi blir av med coronaviruset kommer det också att ha fört med sig något positivt. Mer distansarbete är ett exempel. Distansmöten kommer att minska resandet särskilt inom den internationella verksamheten. Det är dock klart att möten ansikte mot ansikte är mycket viktiga och inte helt och hållet kan ersättas av distansmöten.

Jag vågar påstå att samarbetet har löpt bra trots de förändrade omständigheterna. Tillsammans med våra intressentgrupper, såväl inhemska som internationella, har vi ett gemensamt mål om att producera tjänster och ny forskningsinformation för att trygga samhället och stöda beslutsfattandet. Vår verksamhets genomslagskraft består i att vi ger våra kunder och intressentgrupper den information och service de behöver som stöd för sin egen verksamhet. Deras nya behov av information inspirerar oss att fortsätta vårt arbete med att utveckla observationerna, forskningen och tjänsterna.

Arbete enligt våra värderingar

Den föränderliga världen och verksamhetsmiljön utmanar oss att ständigt utveckla vår verksamhet. För att vara föregångare inom vår bransch förutsätts att vi kontinuerligt observerar förändringar i verksamhetsmiljön och förutser våra kunders behov.

Tillsammans har Meteorologiska institutets personal nyligen fastställt våra nya värderingar, som återspeglar ovan nämnda teman. Våra värderingar är samarbete, effekt och föregångarskap.

Vi vid Meteorologiska institutet vill arbeta enligt våra värderingar. Vi vill främja ett gott samarbete i allt vi gör med våra kunder, intressentgrupper och kollegor. Vi vill producera information och tjänster som påverkar människors och företags vardag och framtid. Vi tror att vi med hjälp av forskningsdata tillsammans kan förändra världen.

Jussi Kaurola

Skribenten är generaldirektör för Meteorologiska institutet

Bild: Veikko Somerpuro

Meteorologiska institutetVärderingar