Artikel 1.3.2024

Forskningens flaggskepp producerar effektiv data för samhällets behov

De flaggskepp som finansieras av Finlands Akademi är unikt omfattande kompetenskluster. De kombinerar högklassig forskning samt mångsidig ekonomisk och samhällelig genomslagskraft. Meteorologiska institutet deltar i tre flaggskeppskonsortier.
Genom forskningsdata kan företagen informera sina kunder om till exempel hur tillverkningen av produkter påverkar klimatet. Bild: _KUBE_ - stock.adobe.com.

Finlands Akademis flaggskeppsprogram svarar på samhällets förändring och behovet av att skapa ett ännu bredare och effektivare samarbetsnätverk för forskningen. Flaggskepp är en slående benämning, eftersom de konsortierna som finansieras inom programmet för samman de viktigaste aktörerna inom varje sektor, från såväl den privata som den offentliga sektorn. Grundtanken bakom flaggskeppen är att i samarbete åstadkomma så stor vetenskaplig, ekonomisk och samhällelig genomslagskraft som möjligt.

Meteorologiska institutet deltar i tre olika flaggskeppskonsortier. Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC, som verkat sedan 2020, ökar förståelsen för klimatförändringen och luftkvaliteten. Av de nya flaggskeppsmedlemmarna som inledde verksamheten i början av 2024 producerar den ena, DIWA (Digital Waters), information om vatten och snö, medan den andra, FAME (Flagship of Advanced Mathematics for Sensing, Imaging and Modelling), utnyttjar matematisk modellering för olika applikationer.

Flaggskeppskonsortium sammanställer forskning om ämnet

Traditionellt görs forskningen så, att forskarna planerar projektet för vilket finansiering söks. Alternativt kan forskarna delta i forskningsprojekt där finansiären har fastställt ett visst forskningstema. I flaggskeppsprogrammet närmar man sig forskningen på ett nytt sätt. Flaggskeppskonsortiet fungerar som ett paraply som samlar den högklassigaste forskningen inom ett visst ämnesområde. De som genomför konsortiet utvecklar tillsammans de mest fungerande sätten och hittar de bästa partnerna.

De inhemska forskningsinstituten och högskolorna har redan tidigare haft ett nära samarbete både med varandra och med aktörer utanför forskningsvärlden.

”Med flaggskeppsconsortiet stärker och utvidgar man samarbetet ännu mer samt möjliggör ett omfattande och konkret samarbete mellan forskningsområdena”, säger Meteorologiska institutets vetenskapliga direktör Jari Liski.

Även inom forskningsinstitutet intensifieras samarbetet tack vare flaggskeppskonsortierna. Till exempel deltar alla tre verksamhetsgrenar inom Meteorologiska institutets forskning i atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC: klimatforskning, meteorologi och havsforskning samt centret för rymd- och fjärranalys. Forskarna inom verksamhetsgrenarna har haft givande samarbeten till exempel i inventeringen av växthusgasutsläpp och -sänkor.

”Meteorologiska institutet är en central aktör i utvecklingen av metoder för att bedöma och utvärdera de växhusgasutsläpp och sänkor som staterna uppgett i atmosfären. I utvecklingen har man kombinerat satellitmätningar, kunskap om kolets kretslopp och modellering av atmosfären.”

Tjänster produceras med vetenskaplig data

Alla flaggskeppskonsortier har en stark koppling till företagsvärlden. I konsortierna utvecklas lösningar som förbättrar företagens affärsmöjligheter. Företaget behöver inte plöja igenom vetenskapliga artiklar, utan de erbjuds tjänster baserade på vetenskap.

”Verifiering av kolbindning är ett exempel på en tjänst som klimatforskningen erbjuder. När ett företag på basis av vetenskaplig forskning kan verifiera hur det binder eller släpper ut kol i sin egen verksamhet, kan det fatta beslut som grundar sig på forskningsrön – och även visa dem för sina samarbetspartner och kunder”, beskriver Jari Liski. ”För närvarande utvecklar vi tillsammans med de stora livsmedelsföretagen en tjänst, med vilken man kan mäta och följa upp åkrarnas koldioxidutsläpp och -sänkor samt utsläpp av kväveoxidul i realtid.”

På samhällsnivå omfattar utvecklingen av tjänsterna till exempel utveckling av statens växthusgasinventering.

”Vi utvecklar Finlands system för beräkning av växthusgaser i en sådan riktning, att resultatet av arbetet som utförs av de jordbrukare som fattar miljövänliga beslut syns i den nationella växthusgasinventeringen.”

Liknande arbete för att utveckla tjänsterna utförs till exempel inom anpassning till klimatförändringen, luftkvaliteten, vattenresurserna samt energivädret som påverkar produktionen av vind- och solenergi.

Mellan konsortiumpartner har man också delat erfarenheter av samarbete mellan företag och forskare. Effektiviteten ökar och resurserna används effektivt när man utnyttjar god praxis.

En person står bredvid en mätinstrument på en somrig åker med en mobiltelefon i handen.
Forskare undersöker vilka odlingsmetoder som mest effektivt binder kol i marken. På bilden syns Veronika Meriläinen, en anställd vid Meteorologiska institutet, på Lantmännens försöksgård i Hauho i augusti 2023. Bild: Layla Höckerstedt.

Effektmålet utmanar och inspirerar forskarna

Flaggskeppskonsortier får finansiering för flera år i taget, vilket möjliggör ett långsiktigt samarbete.Flaggskeppsprogrammen fokuserar på den högklassigaste vetenskapliga kompetensen, som effektiveras genom ekonomisk och samhällelig påverkan.

”Flaggskeppsprogrammet erbjuder en betydande möjlighet att främja utvecklingen av vetenskap och teknik samt att påverka vårt samhälle positivt”, säger Jari Liski.

Flaggskeppsprogrammet har också styrt nya finansieringsmöjligheter. Finlands Akademi har riktat finansiering till exempel till doktorandutbildning, då det har funnits 800 doktorandplatser inom flaggskeppskonsortiers sektorer. Dessutom har man ordnat en finansieringsansökan för dem som deltagit i flaggskeppsprogrammet och Akademins spetsforskningsenheter, med vilken man strävat efter att utveckla nya forskningsbaserade verksamhetsmodeller för näringslivets, den offentliga förvaltningens och tredje sektorns behov.

Deltagandet i flaggskeppskonsortiet är också ett utmärkt visitkort. Enligt Jari Liski är det ett tecken på högklassigt arbete och samarbetsförmåga samt ett slags uttryck för forskningsnivån.

Utöver den höga vetenskapliga nivån motiveras forskaren av forskningens genomslagskraft, vilken är en klass för sig inom flaggskeppskonsortier. Enligt Jari Liski är det samtidigt en inspirerande, utmanande och ansvarsfull uppgift att de lösningar och tjänster som produceras inom forskningen gynnar samhället utan att göra avkall på den vetenskapliga kvaliteten.

”Flaggskeppskonsortiets konkreta effektmål nås inte på vetenskapens bekostnad, utan kompletterar dem”, summerar Jari Liski.


Finlands Akademis flaggskeppsprogram

  • I flaggskeppsprogrammet ingår fjorton kompetenskluster med nio universitet, sex forskningsinstitut, HUS, Finlands Röda Korset Blodtjänst och Vetenskapens IT-central CSC som bakgrundsorganisationer.

  • Finlands Akademis finansiering för hela flaggskeppsprogrammet uppgår till nästan 300 miljoner euro.

  • Finlands Akademis flaggskeppsprogram

Meteorologiska institutet deltar i dessa flaggskepp:

  • Digitalt vatten. Flaggskeppets mål är att utvecklas till ett toppforskningskluster inom vattensektorn och ett innovationsekosystem, som med sina forskningsresultat stöder beslutsfattande och banar väg för nästa revolution inom vattensektorn – digitalt. Flaggskeppet kombinerar Meteorologiska institutets kompetens i modellering och kartläggning av snötäcket med annan kompetens inom vattensektorn i Finland och producerar forskningsdata om vattenresurser, -miljön och -ekonomin. Samtidigt intensifieras samarbetet mellan universitet, forskningsinstitut och företagspartner som bedriver undervisning och forskning inom vattensektorn. Flaggskeppet leds av Uleåborgs universitet tillsammans med Åbo universitet, Aalto-universitetet, Geodatacentralen, Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet.

  • Matematisk observation, bilddiagnostik och modellering. Flaggskeppet utvecklar metoder inom tillämpad matematik och fysik för samhälleliga behov som medicinsk bilddiagnostik, övervakning av industriprocesser, icke-förstörande testning av strukturer och tolkning av satellitdata. Vid Meteorologiska institutet används kalkylmässiga metoder särskilt i energiväderapplikationer samt i kartläggningen av växthusgaskällor och sänkor genom att utnyttja satellitobservationer och inversionsmodellering. Flaggskeppet leds av Östra Finlands universitet och andra deltagare är Helsingfors universitet, LUT-universitetet, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Meteorologiska institutet.

  • Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC. Målet är att öka förståelsen för klimatförändringen och luftföroreningar. Flaggskeppsprojektet stöder internationella, EU:s och Finlands klimatmål genom att producera vetenskaplig information och göra den tillgänglig för olika samhällsaktörer. Flaggskeppet leds av Helsingfors universitet och även Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet deltar.

Under våren publicerar vi artiklar på vår webbplats där vi fördjupar oss i alla tre flaggskeppskonsortier.

Text Kaisa Ryynänen
ForskningFlaggskeppEffekt