Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

UFO

är förkortning av orden Unidentified Flying Object, det vill säga ett oidentifierbart flygande objekt som varken observatörer eller yrkesmän har kunnat ge en naturlig förklaring till. Den största delen av dessa observationer är flygplan, satelliter, fåglar eller andra flygande objekt, ljusfenomen i atmosfären eller astronomiska fenomen. Observationerna har ofta gjorts under förhållanden som skiljer sig från det normala. Fenomenen blir ofta oidentifierade på grund av bristfälliga (eller till och med snedvridna) observationer. - Unidentified Flying Object

Ultraviolett strålning

(UV) är elektromagnetisk strålning vars våglängd (l) är kortare än det synliga ljusets, 10-400 nm (nanometer). UV-strålningen indelas ännu i UVC, l < 280 nm, UVB, 280 nm < l < 315 nm och UVA 315 nm < l < 400 nm. Den största delen av solens UV-strålning absorberas i stratosfären. Med tanke på biologiskt liv har UVB den farligaste våglängden. - Ultraviolet radiation

Upplega

är ett tungt snölager som samlas i trädkronan och ofta förorsakar snöskador i skogsbeståndet. - Crown snow-load

Uppvärmningsbehovstal

är en summa till vilken man varje dag lägger till skillnaden mellan den antagna rumstemperaturen (+17 °C) och utomhustemperaturens dygnsmedeltal om medeltemperaturen är under 12°C på hösten och under 10°C på våren. Summan ger en bild av hur mycket man har varit tvungen att värma upp byggnaderna. Uppvärmningsbehovstalets definition varierar från land till land. - Heating degree-day

Urban värmeö

är en snabbare uppvärmning av klimatet som sker i stadsområden än i omkringliggande regioner. Fenomenet beror på att meteorologiska observationer görs i stadsområden där temperaturen enligt observationer kan vara flera grader högre är på den närliggande landsbygden. Felet som beror på fenomenet urban värmeö är ändå inte betydande för den globala uppvärmning som förorsakas av växthusgaserna. Forskarna uppskattar att dess andel av den globala temperaturökningen är ungefär 0,06 °C under den hundraåriga perioden 1900-2000, det vill säga mindre än en tiondel av den totala observerade temperaturökningen. - Urban heat island

UTC

är den så kallade världstiden det vill säga det lokala klockslaget på nollmeridianen (Greenwich-meridianen). I Finland är vintertiden 2 timmar före UTC och sommartiden 3 timmar före. UTC används för samtidiga geofysikaliska observationer på olika håll av jordklotet. - Universal Time Coordinated

Utsläpp

är en oönskad förflyttning av materia eller energi från en källa till omgivningen som beror på människans verksamhet. De mest kända utsläppstyperna är växthusgaserna som förorsakas av industrin och trafiken. - Emission

UV

 förkortning av ultraviolett strålning.

UV-index

det vill säga UVI anger effekten på den skadliga ultravioletta strålningen (UV) med ett heltal på en skala som inte har någon övre gräns. UV-indexet noll betyder att det inte alls finns någon strålning. Det lönar sig att skydda sig mot solen då UV-indexet överstiger värdet 3. UVI-värdet 6 och värden som överstiger det betyder stark strålning. Värdet 8 och värden över det är mycket stark strålning. Under högsommaren vid middagstid varierar UV-indexet i Södra Finland under en molnfri dag mellan 5 och 6. - UV-Index