Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Temperaturen

är proportionell till den mängd värmeenergi som finns i materian. I kall materia finns det mindre energi, i varm mera. I gas såsom i atmosfären anger temperaturen på en viss plats den genomsnittliga rörelseenergin hos gasmolekylerna. Ju större rörelseenergin är desto högre är temperaturen och tvärtom. Termometerns tal är alltså proportionellt till rörelseenergin hos de luftmolekyler som finns runt den. - Temperature

Temperatursumma

är ett tal som beskriver den årliga växtperiodens ackumulerad värme. Den effektiva temperatursumman fås genom att addera den del av alla dygn under sommaren som överstiger medeltemperaturen med +5°C. - Degree days

Termik

uppstår då en luftpelare som solen värmt stiger uppåt. Sådana situationer förekommer särskilt under soliga sommardagar på kontinenten. Glidflygplan och stora fåglar utnyttjar termikströmningen. - Thermic Convection

Termisk växtperiod

 växtperioden

Termisk årstid

definieras på basis av medeltemperaturerna under ett dygn. I Finland börjar hösten (våren) då dygnets medeltemperatur hålls mellan +10 °C (0°C) och 0°C (10°C). Då den termiska vintern börjar ska dygnets medeltemperatur konstant underskrida 0°C och när den slutar stadigvarande överskrida 0°C. Den termiska sommaren börjar då dygnets medeltemperatur konstant överskrider +10°C och slutar då den konstant underskrider +10°C. Med konstanta överskridningar eller underskridningar menar man i huvudsak att minst fem på varandra följande dygns medeltemperatur ska överskrida eller underskrida en viss given gränstemperatur. I Finland är vintern den längsta termiska årstiden och våren den kortaste. - Thermal seasons

Termometer

baserade sig tidigare på utvidgning av ämnen (kvicksilver, sprit) men de moderna termometrarna är elektroniska digitalmätare. På väderstationer mäts temperaturen elektroniskt med ett motstånd vars resistans varierar enligt temperaturen. På detta sätt kan man kontinuerligt följa med temperaturen och uppgifterna förs automatiskt till datatrafiknäten. - Thermometer

Termosfär

 atmosfär

Tidvatten

är ett fenomen i världshaven som beror på månens och solens dragningskraft och kan ses vid kusterna som en regelbunden variation i vattnets höjd. Det höga vattenståndet (flod) och det låga vattenståndet (ebb) upprepas två gånger per dygn med ungefär 12 timmars mellanrum. Tidvattenfenomenet observeras också i jordklotets atmosfär och litosfär. - Tide

Tjäle

är ett fenomen som förekommer i kallt klimat där jordens ytskikt fryser under vintern. Om tjälen inte smälter under sommaren är det fråga om så kallad permafrost. - Ground frost

Tornado

är en snabbt (åtminstone 18 m/s) cirkulerande luftpelare med en diameter på vanligen några tiotals meter till hundratals meter. Om luftpelaren är i kontakt med mark eller vatten suger den med sig löst material. Då uppkommer det en trattartad formation som skjuter ut nedifrån molnet. På havsområden talar man om vattenpelare. En tornados livslängd är vanligtvis några minuter men ibland räcker den till och med en timme. Benämningen tornado används särskilt i Nordamerika. Tornador som påträffas i Finland och många andra europeiska länder kallas tromber. - Tornado

Torrdis

är grumlighet i luften som beror på mycket små torra partiklar. Det skiljer sig från grått dis på det sättet att dess färg är grågul i riktning mot solen och blåskiftande på övriga ställen. Torrdis sveper in landskapet i en jämn slöja och gör dess färger matta. I Finland förorsakas torrdis av dammet från stäpperna i Ryssland som förs med de typiska sydostliga strömmarna eller skogsbränder i närbelägna områden, ibland till och med av damm från Sahara. - Haze

Trajektor

är den rutt som en partikel rör sig, det vill säga bankurva. Trajektorn hos en gas eller partikel som startar från en punkt eller kommer från en punkt kan räknas ut om man känner till vindarna. Trajektoruträkningar har en viktig betydelse då man uppskattar rörelserutten av farliga ämnen (till exempel radioaktiva utsläpp) under olika väderförhållanden. - Trajectory

Transport

det vill säga advektion av en luftförorening som transporteras i atmosfären med ursprung i en begränsad källa. Utsläppskällan kan till exempel vara en fabrik, motortrafik, ett kärnkraftverk eller ett vulkanutbrott. Då transporten sker långt bort, över flera hundra kilometer, talar man om långväga transport. - Transport

Tromb

är en våldsam, lokal, begränsad virvelstorm vars livslängd vanligtvis är kort. Dessa påträffas på sommaren i Finland. En tromb uppstår vanligtvis i samband med ett åskmoln. På molnets undersida bildas både horisontala och vertikala virvlar som förenas till en bred virvelpelare. I en tromb roterar luften snabbt runt sin vertikalaxel. I trombens virvel är vindhastigheten minst 18 meter per sekund men den kan till och med uppnå orkanstyrka. Till exempel i Nordamerika är tromberna kraftigare och de kallas tornador. - Tornado

Tropopausen

är gränssnittet mellan troposfären och stratosfären som över polerna är på 8 kilometers höjd och vid ekvatorn på 18 kilometers höjd. I tropopausen upphör atmosfärens temperatursjunkning. I stratosfären hålls temperaturen tämligen konstant på grund av inverkan av UV-strålningens arbsorptionseffekt i ozonskiktet. - Tropopause

Troposfär

atmosfär

Turbulens

är luftens (eller en annan gas eller vätskas) virvlande som bland annat förorsakar vindens byighet. - Turbulence

Tyfon

 orkan