Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Radioaktivitet

Det finns tre slag av strålning kopplad till upplösning av atomkärnan. Alfapartiklarna är heliumkärnor som bara kan röra sig några centimeter i luften. Betapartiklarna är elektroner som rör sig några meter och gammastrålningen rör sig runt hundra meter. Den vanligaste naturliga källan i luften för radioaktivitet är uranets nedbrytningsprodukt radon-222. Meteorologiska institutet följer med luftens radioaktivitet i Finland med mätapparater som kontinuerligt registrerar radioaktiviteten. - Radioactivity

Radiosondering

sker genom att man lyfter upp flera mätare (temperatur, fuktighet och tryck) och en radiosändare med hjälp av en gasballong i luften. Radiosändaren skickar uppgifterna till mottagarstationen och på så sätt får man uppgifter om vädersituationen på olika höjder (vanligtvis upp till 25-30 kilometer). Vindens riktning och hastighet får man genom att följa ballongens rörelser. Meteorologiska institutet gör dagligen radiosonderingar vid tre stationer (Jockis, Jyväskylä och Sodankylä). - Radiosonde

Referensperiod

är en period på 30 år som används inom atmosfärforskning med vilken man till exempel jämför de klimatologiska medeltalen under ett år (till exempel temperatur) då man vill ha information om medeltalet är över eller under långtidsmedeltalet. Den senaste referensperioden omfattar tidsintervallen 1971-2000. - Climatological Normal Period

Regn

uppkommer då kondenserade molndroppar växer genom att förenas och stöta mot varandra. Detta föregås av att tillräckligt stora molndroppar bildas genom samverkan mellan iskristaller och små vätskeformade molndroppar. Regn uppstår till exempel under lågtryck då luften är i en stigande rörelse. Regnet kan komma i skurar eller vara ihållande. - Rain, precipation

Regnbåge

Det uppstår en regnbåge då regndropparna bryter solstrålarna i instrålningsriktningen med 42 graders vinkelavstånd (den primära regnbågen) eller 51 grader (den sekundära regnbågen). Ljuset bryts i dropparna i olika färger som inifrån utåt är: violett, blått, grönt, gult, orange, och rött. Färgerna i den sekundära regnbågen kommer i omvänd ordning. - Rainbow, Primary rainbow, Secondary rainbow

Regnskur

är ett kortvarigt kraftig regn som vanligen kommer ur ett skurmoln. Under regnskuren kan det också förekomma hagel eller snö. Man kan också tala om skur. - Rain, shower

Relativ fuktighet

är den absoluta fuktighetens relativa andel (%) av vattenmängden som luften maximalt kan innehålla i ifrågavarande temperatur. - Relative humidity

Rimfrost

bildas ur dimfri luft då vattenånga genom deposition bildar iskristaller på ytor som är kallare än 0 grader. Se även dimfrost - Frost

Rossbyvågor

är långsamma vågrörelser i stor skala (planetariska vindar) i atmosfären och världshaven. I atmosfären är våglängden på Rossbyvågor vanligtvis 2 000-3 000 kilometer, i världshaven hundratals kilometer. Benämningen kommer av den svenske meteorologen C.G. Rossby (1898-1957) som på 1930-talet utvecklade teorin om planetariska vågor. - Rossby wave

Rymdväder

är en term som skildrar förändringen av elektromagnetiska krafter i rymden nära jordklotet och elektriskt laddade partiklar (elektroner och protoner). Rymdväderfenomenen sker i huvudsak i jordklotets jonosfär och magnetosfär på en höjd från 100 kilometer och uppåt där solvindens partiklar tränger in. Det mest kända och synliga rymdväderfenomenet är polarskenen. Störningarna i rymdvädret följer solens aktivitet. Rymdvädret påverkar också olika tekniska system såsom hörbarheten i satelliter och radiotrafiken. Rymdvädrets påverkningar på jordytan är de elströmningar som inducerats i långa högspänningsledningar och jordgasrör. Dessa kan ha en skadande inverkan. - Space weather

Réaumur

är en temperaturskala som tagits ur bruk där 0 °R är vattnets fryspunkt och 80 °R dess kokpunkt. R.A. Réaumur (1683-1757), fransk matematiker och fysiker. - Réaumur scale