Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Paleoklimatologi

är en vetenskapsgren där man undersöker jordklotets klimatologiska omständigheter från tiden före observationer gjorda med meteorologiska mätapparater till och med miljontals år bakåt i tiden. Inom Paleoklimatologin använder man indirekta uppgifter (proxidata) om klimatförändringar som man får från till exempel glaciärborrningar, sediment från havsbottnen, och trädens årsringar. - Paleoclimatology

Palmén, Erik

(1898-1985). Meteorolog, chef för Havsforskningsinstitutet (1939-1947). Medlem i Finlands Akademi (1948-1968). Den mest kända finländska forskaren internationellt inom meteorologi. Palmén som redan på 1940-talet var en central opinionsbildare inom Chicagoskolan, skapade begreppet jetströmGeofysiska Sällskapet beviljar till hans ära Palmén-medaljen i silver för kvalificerade geofysiker. Adressen för Meteorologiska institutets byggnad Dynamicum har fått sitt namn Erik Palméns plats 1 efter honom.

Partikelstrålning

är utsänt av ett radioaktivt ämne, solens strålning eller kosmisk strålning som innehåller joniserad strålning som kan bestå av alfapartiklar, betapartiklar, neutroner, elektroner, protoner eller andra atompartiklar. - Particle radiation

Pascal

är en tryckenhet i SI-systemet med symbolen Pa. Tidigare använde man förkortningen bar eller b; 1 bar = 106 dyn/cm2 (i cgs-systemet). Inom meteorologin har man använt enheten millibar (mb). Det normala trycket i atmosfären är ungefär 1 013 mb. 1 000 mb ≈ 750 kvicksilvermillimeter (mm-Hg, torr). I SI-enheter 1 mb = 100 Pa = 1 hPa. Idag använder man hektopascal (hPa) som enhet för lufttrycket i väderrapporter fastän kPa enligt principerna för SI-systemet var mer att rekommendera. Då skulle lufttrycket vara ungefär 100 kPa. - Blaise Pascal (1623-1662) var en fransk filosof, matematiker och fysiker som bland annat forskade i lufttryck. - Pressure, bar

Passadvind

uppstår på båda sidorna om ekvatorn då de regelbundna planetariska vindarna blåser mot ekvatorn från de rådande högtryckszonerna på hästbreddgraderna. På norra halvklotet är vindens riktning nordost (nordostpassaden) på grund av Corioliskraften och på södra halvklotet sydost (sydostpassaden). - Trade wind

pH-värde

anger surhetsgraden i en lösning. Den mäter mängden aktiva vätejoner. Då pH-värdet sjunker med en enhet växer surheten till det tiodubbla. En neutral lösning har pH-värdet 7. Högre värden än det är basiska (till exempel lut, det vill säga natriumhydroxid), lägre sura (till exempel saltsyra). - pH number

Planetariska vindar

är permanenta vindar såsom passadvindar och västvindar som hör till det allmänna vindsystemet i jordklotets atmosfär. - Planetary winds

Planetologi

är en vetenskapsgren där man undersöker planeterna i solsystemet. - Planetology

Plasma

är joniserad gas. Den består av positiva joner och negativa elektroner. Plasma är som helhet elektriskt neutral men leder elektricitet bra. El- och magnetfältet påverkar dess rörelser. Solvinden i jordklotets närrymd är plasma. - Plasma

Polarfront

uppstår i zonen där kalla, polariska maritima och varma maritima luftmassor från mellanbreddgraderna möts. Där bildas lågtryck med väderfronter. - Polar front

Polarsken

Polarsken, eller norrsken, är ett ljusfenomen i atmosfärens övre del  jonosfären från 100 kilometers höjd och uppåt. De uppstår på polarområdena runt de magnetiska polerna både på norra och södra halvklotet. Polarsken uppstår då solvindens partiklar stöter ihop med syre- och kvävemolekyler styrda av jordens magnetfält och accelererade av elfälten. I sammanstötningen uppkommer polarsken som vanligtvis är gulgröna eller röda.

Meteorologiska institutet har filmat polarsken i Finland med specialkameror sedan år 1957. På södra halvklotet kan polarsken även kallas sydsken. - Northern lights, aurora

Polarskensoval

är ett ellipsformat område runt jordklotets magnetiska poler där det alltid förekommer polarsken. Området ligger på ungefär 2 000 kilometers avstånd från den magnetiska polen. Ovalen utvidgas och krymper i nord-sydriktningen enligt den magnetiska aktiviteten. I genomsnitt är ovalens södra delar nattetid ovanför Lappland. Ovalerna på norra och södra halvklotet är sinsemellan nästan symmetriska. - Auroral Oval

Polarvirvel

är ett vindsystem som under vintertid uppkommer i atmosfären ovanför polarområdena på en höjd av 10-80 kilometer. Polarvirveln blåser runt polerna och omfattar hela polarområdet. Dess gränser sträcker sig ungefär till den 60:e breddgraden. Kraftiga vindar blåser runt polarvirveln och vindhastigheten kan uppnå till och med 100 m/s. Polarvirveln har en viktig betydelse för uppkomsten av ozonminskningen på polarområdena, eftersom luften som är inne i polarvirveln nedkyls kraftigt och inte växelverkar med andra luftmassor. Detta leder till att de kemiska reaktioner som förstör ozon fungerar som effektivast. Polarvirveln på norra polarområdet (Arktis) är inte lika konstant som polarvirveln på södra halvklotet. Därav är ozonminskningen på norra halvklotet inte lika vidsträckt och djup som på södra halvklotet. - Polar vortex

Polcirkeln

är den 66,5° breddgraden på det norra och södra halvklotet. På norra halvklotet sjunker solen inte under den under en viss tid mellan dagarna för solstånden (ungefär den 21 mars till den 21 september) och stiger inte på vintern (mellan den 21 september och den 21 mars). - Polar circle, Arctic circle

Polomkastning

betyder att jordklotets magnetfält växlar på så sätt att den magnetiska nordpolen blir sydpol och tvärtom. Polomkastning sker vanligtvis en till två gånger under en miljon år. Polomkastningsskedet räcker 1 000-20 000 år. Man känner till tusentals polomvändningar under jordklotets geologiska historia. - Geomagnetic field reversal

ppm

mått på halt, en miljondel av volymen ("parts per million"). Det används som mått för mycket små halter. ppm är en tusendel av en promille. Till exempel är koldioxidhalten för jordklotets atmosfär för tillfället ungefär 380 ppm. - Parts per million

Proxydata

är storheter mätta ur till exempel glaciärer, avlagringar på havsbottnen och årsringar på träd med vars hjälp man indirekt kan utreda jordklotets klimatologiska historia (paleoklimatologi) till och med miljontals år bakåt i tiden. Ordet proxi kommer från det latinska ordet "proximus" som betyder vara nära. Därför anger inte trädens årsringar direkt temperaturer men är nära jämförbara med dem. - Proxy data

Pärlemormoln

är moln i stratosfären på 15-25 kilometers höjd som i huvudsak är bildade av iskristaller och ofta är mandelformade. De syns bäst i skymningen på morgonen eller kvällen i januari-februari på de nordliga breddgraderna. Bäst syns pärlemormoln på bergsområden (till exempel Skanderna) på den undre vindens sida. - Nacreous Clouds