Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Landbris

är en vind som under klara sommarnätter svagt blåser från land mot havet. Den uppkommer om det råder en tillräckligt stor temperaturskillnad mellan jordytan och havet (eller en tämligen stor sjö) till förmån för havet. - Land breeze

Latent värme

är värmeenergi bunden i vattenånga som frigörs i atmosfären då vattenånga kondenseras till exempelvis moln och regn. Latent värme har en viktig betydelse i utvecklingen av lågtryckssystem. - Latent heat

Lilla istiden

är en klimatologiskt kall period som inföll ungefär under åren 1450-1850. Under denna period inträffade åtminstone i Europa flera kalla perioder då medeltemperaturen var 2-3°C lägre än normalt. Lilla istiden var den kallaste perioden sedan istidens slut (i Finland för ungefär 10 000 år sedan). Särskilt kallt var det under det sista årtiondet av 1600-talet då man bland annat i Finland upplevde perioder av förödande missväxt. Under lilla istiden rådde det långa kalla perioder också på andra ställen på jordklotet men de inträffade inte alltid samtidigt. Under lilla istiden inträffade också varma perioder. Det var alltså inte fråga om en enhetligt "istid" som täckte hela jordklotet utan de klimatologiska omständigheterna varierade stort på olika delar av jordklotet. - Little Ice age

Litosfären

är jordklotets översta fasta skikt. - Lithosphere

Ljudvåg

betyder att gasmolekylerna i luften regelbundet vibrerar longitudinalt vilket leder till ett tryck på örats trumhinna och därigenom till en ljudförnimmelse. Ljudets hastighet i luften är ungefär 330 m/s (≈ 1 200 km/h). - Acoustic wave

Lodning

Med lodning avser man generellt mätande av någon egenskap i vertikal riktning. I lodning av atmosfären är det vanligtvis frågan om mätning av temperatur, fuktighet eller vind på olika höjder till exempel med radiosond. - Sounding

Luftelektricitet

är en allmän benämning på elektriska fenomen i atmosfären, främst under jonosfären (på en höjd av 100 kilometer och nedåt). De viktigaste fenomenen hör ihop med åska och den svaga elektriska ström som den upprätthåller i atmosfären (1 kA det vill säga densiteten 2 pA/m²) samt jonerna i luften. Nära jordytan finns det under vackert väder ett vertikalt elfält som har en kraft på 100-200 V/m. Den neutrala atmosfären har en positiv och jorden en negativ elektrisk laddning, vilket betyder att den elektriska potentialen mellan jonosfärens undre del och jordytan är ungefär 400 kV. - Atmospheric electricity

Luftkvalitet

är ett begrepp som uttrycker halterna för luftens orenheter, nedfallens storheter, jämförda nyckeltal för riktvärden och gränsvärden. På basis av mätvärdena för luftkvalitet kan man ange luftkvalitet antingen som index eller ord (god, tillfredställande osv.). - Air quality

Lufttryck

är atmosfärens tryck mot jordytan. Det normala lufttrycket är 1 013 hektopascal. - Atmospheric pressure

Lågtryck

är ett område där lufttrycket är lägre än i omgivningen. På väderkartan ritas cirkelformade kurvor runt lågtryckets centrum (L) av en eller flera isobarer. Ju lägre lufttrycket i centrum är i jämförelse med omgivningen desto djupare är lågtrycket. Lufttrycket sjunker i området för ett djupnande lågtryck. Då lufttrycket börjar stiga fylls lågtrycket ut och försvagas. På lågtrycksområden förekommer det ofta regn särskilt i samband med väderfronter. - Low pressure