Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Indiansommar

är en exceptionellt varm period på hösten. - Indian Summer

Infraröd strålning

Då den elektromagnetiska våglängden överstiger 700 nanometer (nm) kallar man den infraröd- eller värmestrålning. Man förkortar det vanligtvis IR (Infraröd eller Infrared). Det infraröda området slutar då våglängden är ungefär en millimeter. Den infraröda strålningen har en viktig betydelse i  växthuseffekten eftersom jorden utstrålar den energi som den får från solen i form av infraröd strålning på våglängdsområdet 0,01-0,001 millimeter. - Infrared Radiation

Inklination

det vill säga I är lutningsvinkeln mellan jordklotets magnetfältvektor och horisontalplanet. På norra halvklotet är den positiv och på det södra negativ. I Finland är den typiska inklinationsvinkeln ungefär 73°. Vid de magnetiska polerna är I = +90° eller -90° - Geomagnetic inclination

Interglacialperiod

är en varm period mellan istider då medeltemperaturen kan vara ungefär 10°C högre än under glaciationens maximitider. Interglacialperioderna är kortare än istiderna. De räcker 10 000-20 000 år. Den nuvarande interglacialperioden började för ungefär 10 000 år sedan och det varmaste skedet är redan förbi. Den förra interglacialen var för ungefär 100 000 år sedan då jordklotets temperatur var ungefär den samma som idag. - Interglacial Period

Interplanetära magnetfältet

är ett magnetfält som solvinden för med sig och som har en stor betydelse vid uppkomsten av rymdstörningar och polarsken. - Interplanetary magnetic field, IMF

Inversion

det vill säga en omvänd temperaturförändring. Vanligtvis minskar luftens temperatur nära jordytan (i troposfären) nedifrån och uppåt. Ibland sker det en temperaturinversion då temperaturen stiger då man kommer uppåt. Den så kallade marknära inversionen uppstår ofta på vintern vid klart och lugnt väder under ett högtrycksläge, på grund av kraftig nedkylning av jordytan. Under sommaren är nattfrosten en typisk följd av den marknära inversionen. Inversionen kan observeras till exempel på komprimeringspelaren av vattenånga som stiger ur en fjärrvärmepipa och blir vågrät i inversionsskiktet då den vanligtvis skulle fortsätta rakt upp. - Inversion

IPCC

är en klimatförändringspanel mellan regeringarna (Intergovernmental Panel on Climate Change) som har kallats samman av FN och WMO. Till panelens uppgifter hör bland annat att uppskatta klimatförändringen och den vetenskapliga kunskapen som berör dess påverkningar samt åtgärder som begränsar olika förändringar. I bedömningsrapporten som kom ut år 2007 konstaterade IPCC att "det finns nya starkare bevis än förut på att den största delen av den observerade globala uppvärmningen under de senaste 50 åren mycket sannolikt beror på det människosläktet fått till stånd och beror till största delen på ökningen av växthusgasernas halter som människosläktet producerat". Tusentals forskare har deltagit i förberedandet av IPCC:s rapporter. Hälften av Nobels fredspris år 2007 beviljades åt IPCC-organisationen

Irradians

betyder effektdensiteten (W/m²) per en viss våglängd vid granskning av solens strålning. Då irradiansen på alla våglängder räknas ihop fås helhetseffekten på den strålning som riktas från solen mot jordklotet per areaenhet ("solarkonstant"). - Irradiance

Irrbloss

är eldar eller ljuskällor som vanligtvis observeras på mörka obebodda områden nära mark- eller vattenytan eller alldeles vid ytan. Ett irrbloss ser till formen ut som en låga. En skimrande låga i blått eller grönt som har observerats vid kärr beror enligt teorin på kärrgaser (metan) som uppstår då organiskt material multnar. Lågorna är uppenbarligen kallare än vanlig eld och bränner inte sin omgivning. - Will-o'-the-wisp

Isberg

är ett stort isblock som lossnat från polarglaciären och flyter i havet. På grund av den lilla skillnaden i densiteten mellan vatten och is blir drygt 10 % av isberget ovanför vattenytan. Isbergen på norra halvklotet flyter vintertid långt söderut med havsströmmarna men drar sig på sommaren norrut. Den kalla havsströmmen förflyttar isberg söderut till den 40:e breddgraden men runt Island på den 60:e breddgraden håller Golfströmmen havet fritt från isberg. De största isbergen har en storlek på hundratals kvadratkilometer. - Iceberg

Iskristall

är en sexhörnig struktur i form av en skiva eller nål bildad av vattenmolekyler som följd av att till exempel vattendroppar fryser runt lämpliga kondensationskärnor. De största kristallerna är 1-2 millimeter. Då kristallerna fastnar i varandra i luften bildas snöflingor. Iskristallerna som singlar i luften förorsakar halofenomen runt solen eller månen då de bryter eller reflekterar ljusstrålar. - Ice crystal

Isobar

är en kurva på väderkartan som förenar ställen där det råder samma lufttryck. - Isobar

Isoterm

är en ritad kurva på väderkartan som förenar ställen där det råder samma temperatur. - Isotherm

Istiden

är en geologisk period då glaciärerna täckte vida områden av kontinenterna. Det kan förekomma flera glacialperioder efter varandra, med en varmare interglacialperiod mellan de kalla perioderna. I Fennoskandia var istidens inlandsis som mest utbredd för 17 000-18 000 år sedan. Glaciären hade till största delen smultit bort för ungefär 10 000 år sedan. Under de senaste ungefär 2 miljoner åren har glaciärerna varit som mest utbredda med ungefär 100 000 års intervall. Under tiden mellan dem (interglacial) är det mildare och antalet glaciärer är som minst såsom nu. Under perioden på 100 000 år finns det variationer i temperaturerna som räcker 21 000 och 43 000 år. Man anser att rytmen för istidernas förekomst beror på förändringar i jordklotets ovala omloppsbana och variationer i jordaxelns lutningsvinkel enligt Milankovich strålningsteori. - Ice age

IUGG

är den Internationella Unionen för Geodesi och Geofysik. IUGG arrangerar internationella vetenskapliga konferenser inom alla branscher inom geofysiken. Den är indelad i 7 underavdelningar. Meteorologin representeras av IAMAS (International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences). Rymdforskningen och geomagnetismen av IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy). Varje underavdelning arrangerar inom sin vetenskapsgren en internationell konferens vartannat år för forskare inom branschen. Alla avdelningar samlas vart fjärde år till en allmän konferens där över 5 000 forskare samlas. IUGG:s allmänna konferens var i Sapporo i Japan år 2003 och i Perugia i Italien år 2007. - International Union of Geodesy and Geophysics